med anledning av skr. 2021/22:57 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

Motion 2021/22:4333 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt åtgärda bristerna i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottsofferperspektivet behöver stärkas i svenskt rättsväsende. Den som har utsatts för brott ska alltid kunna räkna med ett starkt stöd från samhället. Bakom varje polis­anmälan finns, typiskt sett, någon som har utsatts för våld, hot eller en kränkning av något slag. Någon kan ha drabbats av fysiska såväl som psykiska skador som tar tid att bearbeta och återhämta sig från.

Det är många som drabbas av ett brott. Både den som utsätts och dess vänner och anhöriga. Detsamma gäller gärningsmännens familjer som hamnar i en svår situation. Många gånger finns även barn med i bilden.

Noggrannare återkoppling till brottsoffer

Den som utsatts för ett brott ska få den information som behövs med anledning av brottet samt om vilket stöd som finns tillgängligt. Polisen har redan i dag en viss skyldighet att bistå med informationen och ge tydligare återkoppling om utredningen. Om en förundersökning läggs ned ska polisen tydligt redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och motiven till att ärendet läggs ned. Moderaterna anser att större fokus ska riktas mot brottsoffren och ta hänsyn till det lidande de tvingats utstå, i stället för att som i dag primärt ta sin utgångspunkt i gärningsmannens perspektiv. Därför vill vi stärka brottsofferperspektivet i svenskt rättsväsende.

Åtgärda bristerna i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

I Riksrevisionens rapport 2021: ”Effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta” framkommer flera brister som gör att arbetet inte är så effektivt som det skulle kunna vara. Effektivitetsbristerna handlar till stor del om att Polismyndigheten har gett olika kategorier av medarbetare viktiga informations­uppgifter som inte är anpassade till de som ska utföra dem och inte matchas av bra stöd. Bristerna kan leda till att brottsutsatta inte får den information som de har rätt till och därigenom påverkas deras vilja och möjlighet att medverka i rättsprocessen.

Varje år ska Polismyndigheten informera omkring en miljon brottsutsatta privat­personer om deras rättigheter, vilket stöd de kan få och hur deras ärende fortskrider. Granskningen visar att Polismyndigheten inte har utvärderat viktiga aspekter av hur myndigheten informerar brottsutsatta, och den interna styrningen samt stödet behöver utvecklas på flera sätt.

Riksrevisionen lämnar följande fyra rekommendationer till Polismyndigheten:

  • Följ regelbundet upp och utvärdera i vilken utsträckning och hur medarbetare informerar brottsutsatta.
  • Utvärdera om medarbetarna har rätt stöd. Anpassa och utveckla stödet till olika kategorier av medarbetares olika förutsättningar.
  • Se över utbildningarna för operatörer på polisens kontaktcenter och för civilanställda receptionister så att de ger medarbetarna goda förutsättningar för att kunna utföra sina informationsuppgifter vid anmälan.
  • Inför rutiner med tydlig ansvarsfördelning som säkerställer att brottsutsatta får den information som de behöver under hela ärendets gång.

Polismyndigheten har tagit del av Riksrevisionens rapport och anser att samtliga rekommendationer är relevanta och har börjat bearbeta dem inom ramen för ett större förändringsarbete som tar sikte på hur myndigheten arbetar med brottsutsatta.

Det är bra men arbetet måste ske skyndsamt. Det är mycket viktigt att brottsutsatta får stöd och skydd. Det förbättrar möjligheterna att den brottsutsatte medverkar i den fortsatta rättsprocessen, som i sin tur innebär att fler gärningsmän lagförs och brottsoffer får upprättelse.

Med anledning av det ovan anförda bör Polismyndigheten få i uppdrag att arbetet med att åtgärda de brister som tas upp i Riksrevisionens rapport bör påbörjas omedel­bart.

Johan Forssell (M)

Louise Meijer (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-12-01 Bordlagd: 2021-12-02 Granskad: 2021-12-02 Hänvisad: 2021-12-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)