med anledning av skr. 2021/22:53 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

Motion 2021/22:4296 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om transparens i fråga om Myndigheten för yrkeshögskolans ansökningsbesked och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett stort antal utbildningsanordnare har i närtid och historiskt klagat på att det inte läm­nas motivering vid avslag för att ingå i yrkeshögskolans organisation (MYH) vid an­ordningar av utbildningar. För att motverka jäv och korruption inom MYH är det viktigt att de aktörer som får avslag på sin ansökan får en relevant motivering för avslaget. Svaret ska vara relevant utifrån gällande regelverk och kravspecifikation för att anordna yrkesutbildningar. Likaså kan ett samhällsbehov eller andra praktiska faktorer av aktuell utbildning vara avgörande för ett avslag av en ansökan, vilket kortfattat ska motiveras i förekommande fall.

Det är också viktigt med en relevant (men gärna kortfattad) motivering vid en nekad ansökan för att utbildningsanordnaren ska kunna åtgärda förutsättningarna för att anord­na en utbildning.

Dessa motiveringar ska inte ta nämnvärda resurser i anspråk utan ska med fördel skrivas koncist och kortfattat men ändå innehålla relevant information. Självklart ska detta skrivas in i det regelverk som gäller för MYH.

Patrick Reslow (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Richard Jomshof (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-18 Bordlagd: 2021-11-22 Granskad: 2021-11-22 Hänvisad: 2021-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)