med anledning av skr. 2021/22:31 Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och styrning av de statligt ägda bolagen

Motion 2021/22:4276 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD)

av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra hållbarhetsanalyser kontinuerligt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska förbättra och systematisera uppföljningar av hållbarhetsarbetet i statliga bolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaternas och Kristdemokraternas uppfattning är att fler statliga bolag som inte har ett tydligt samhällsuppdrag bör säljas av på sikt men att samtliga statliga bolag till dess måste ha god styrning av verksamheten. Riksrevisionen har granskat regeringens styr­ning av statliga bolag när det kommer till deras hållbarhetsarbete samt hur väl ambitio­nerna i statens ägarpolicyer uppnås och omsätts i praktiken.

Riksrevisionen konstaterar att staten har som ambition att vara en aktiv och profes­sionell ägare avseende hållbarhet. Det är bra, men det gäller också att omsätta den strä­van till konkret handling. Här är Riksrevisionen tydliga med att det finns en hel del att förbättra.

Givet Riksrevisionens granskning anser Moderaterna och Kristdemokraterna att ett antal punkter bör förbättras. Det är tydligt att granskningen behöver genomföras mer systematiskt och återkommande för samtliga statliga bolag än vad som sker i dag kring det hållbara företagandet. Av Riksrevisionens dragning framgår det att för en del stat­liga företag har det gått så lång tid som sju år utan att en ägardialog skett.

Det framgår också tydligt av Riksrevisionens granskning att informationen behöver förtydligas så att det tydligare framgår för bolagen vilka internationella riktlinjer som gäller för bolagen. I dag finns utrymme för tolkning som skapar otydlighet.

Till sist behöver även informationen till riksdagen förbättras så att den även inklu­derar information som tydligt anger hur den statliga styrningen skett och hur långt regeringen kommit med att balansera en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i statens bolagsägande.

Lars Hjälmered (M)

Camilla Brodin (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-08 Bordlagd: 2021-11-09 Granskad: 2021-11-09 Hänvisad: 2021-11-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)