med anledning av skr. 2021/22:12 Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

Motion 2021/22:4250 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på god myndighetsservice i icke-digitala kanaler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat myndigheternas arbete med att säkerställa service med god tillgänglighet och av god kvalitet till enskilda som inte kan eller vill använda digitala kanaler i sina kontakter med dem. Riksrevisionen har upptäckt att var tredje myndighet har orimligt långa väntetider på telefon och att uppföljningen av servicekvaliteten dröjer. Slutsatserna behöver tas på allvar, särskilt i en tid då det blir allt svårare för den som inte ”är digital” att klara sig dels i myndighetskontakter, dels vad gäller tillgänglighet till livet i allmänhet.

Sverige är ett av världens mest digitala länder. I Sverige finns 8miljoner användare av bank-id, 94 procent har tillgång till internet och nio av tio använder internet varje dag. Samtidigt uppger omkring 4procent att de över huvud taget inte har tillgång till internet. Detta gäller främst äldre som kan ha svårt att lära sig nya komplicerade tekniska lösning­ar och därför inte kan förväntas utbildas till it-kompetens. Det gäller också personer med funktionsnedsättning. Enligt en rapport från Begripsam och Post- och telestyrelsen har en tredjedel av personerna med funktionsnedsättning inte något sätt att identifiera sig online, såsom bank-id. Problemen i gruppen gäller också medelålders och yngre personer, och alltså inte äldre som i befolkningen i stort. De behöver också ofta hjälp att använda digi­tala tjänster. När digital identifiering och internetärenden blir så dominerande i övriga grupper, riskerar dessa två att glömmas bort. Därför är det oerhört viktigt att Riksrevi­sionen genomfört den här granskningen.

Riksrevisionen riktar ett flertal rekommendationer till olika myndigheter som de granskat, framför allt gällande väntetider på telefon. Kristdemokraterna delar dessa ståndpunkter. Att inte kunna eller vilja vara digital ska inte medföra svåra nackdelar i Sverige. Till regeringen riktar Riksrevisionen rekommendationen att regeringen ska ställa hårdare krav på myndigheternas service i icke-digitala kanaler, så att alla enskilda kan ta vara på sina intressen och medborgerliga rättigheter. Emellertid anser regeringen att deras pågående arbete redan tar vara på Riksrevisionens rekommendationer. Men vore så fallet, hade Riksrevisionen inte behövt rikta några rekommendationer till reger­ingen. Kristdemokraterna anser att regeringen behöver vidta åtgärder för att se till att myndigheterna dels genomför Riksrevisionens rekommendationer, dels ser till så att god service i icke-digitala kanaler fortsatt är ett fullgott alternativ.

Tuve Skånberg (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-28 Granskad: 2021-11-02 Bordlagd: 2021-11-04 Hänvisad: 2021-11-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)