med anledning av skr. 2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2021/22:102 av Per Schöldberg m.fl. (C)

av Per Schöldberg m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en sammanställning av de statliga bolagens samhällsuppdrag med fokus på en utvärdering och måluppfyllelse av dessa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bolag med statligt ägande, inklusive intressebolag, hade ett portföljvärde 2020 som uppskattades till 700 miljarder kronor. Det finns 135000 anställda med en jämn könsfördelning i styrelserna. Ägaren staten styr genom riksdagens uppdrag och regeringens ägarpolicy som innehåller ekonomiska mål, uppdragsmål och strategiska mål. I grunden anser Centerpartiet att statens bolag förvaltas väl, men utvecklingen kräver ständiga förbättringar, och då är det aktiva ägandet helt centralt.

Enligt regeringens skrivelse 2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande har 22 av de 46 statliga bolagen samhällsuppdrag. I denna står att ”ett särskilt beslutat samhällsuppdrag föreligger när ett bolag har ett uppdrag beslutat av riksdagen att bedriva verksamhet som helt eller delvis syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning för ägaren”.

Av de 22 bolagen med samhällsuppdrag skiljer det sig mycket åt dels hur stort samhällsuppdraget är i relation till verksamheten, dels uppdragets karaktär. Det skiljer sig också åt hur stora intäktsbortfallen är respektive kostnadsökningarna. I vissa fall kan verksamheter inom ramen för ett särskilt beslutat samhällsuppdrag delfinansieras genom anslag på statsbudgeten. Bland bolag med samhällsuppdrag finns bolag vars hela verksamhet utgår från samhällsuppdraget samt bolag där enbart delar av verksamheten utgår från samhällsuppdraget.

Riksrevisionen lämnade 2017 en rapport till regeringen om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag. Centerpartiets bild är dock att det i en återstart av ekonomin efter pandemin behövs en förnyad sammanställning och överblick över samhällsuppdragen. Vi vill därför att regeringen tar fram en sammanställning över de statliga bolagens samhällsuppdrag med fokus på utvärdering och måluppfyllelse.

Per Schöldberg (C)

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Bordlagd: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)