med anledning av skr. 2019/20:54 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget

Motion 2019/20:3458 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder som förväntas minska mörkertalet inom bostadstillägget skyndsamt bör genomföras och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur processen för att få bostadstillägget ytterligare kan förenklas och systematiseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser med stor oro på mörkertalet inom bostadstillägget, dvs. det antal personer som har rätt till bostadstillägg men som inte ansöker. Problemet med mörkertalet inom bostadstillägget uppmärksammades redan för 15 år sedan, trots detta konstaterar Riksrevisionen att mörkertalet är fortsatt högt. Enligt Riksrevisionens uppskattningar rör det sig om cirka en tredjedel av ålderspensionärerna som inte får bostadstillägg trots att de är berättigade. Analysen visar även att mer än hälften av de personer som ingår i mörkertalet klassas som ekonomiskt utsatta.

I gruppen ålderspensionärer som ingår i mörkertalet framgår även att det rör sig om upp emot dubbelt så många kvinnor som män som missar bostadstillägget. PRO menar att den främsta orsaken till att flera äldre missar att ansöka är att många saknar datorer. En fortsatt digitalisering inom myndigheterna är av största vikt, men det får aldrig ske på bekostnad av att ett begränsat informationsflöde till dem som inte har möjligheterna till att nyttja digitaliseringen.

Riksrevisionen föreslår bl.a. att regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att återkommande skatta mörkertalets omfattning inom bostadstillägget och återkommande redogöra för vilka åtgärder som genomförts för att minska risken för mörkertal. Här svarar regeringen att de ska överväga att ge Försäkringskassan ett sådant uppdrag. Sverigedemokraterna välkomnar förslag som tros minska mörkertalet inom bostads­tillägget och anser att dessa skyndsamt bör genomföras, inte övervägas under en obe­stämd tidsperiod. Att automatisera informationshämtning och systematisera hanteringen skulle underlätta inte minst handläggningstiderna, som i dag pendlar mellan några veckor och sex månader. Vidare anser Sverigedemokraterna att man bör se över hur man ytterligare kan förenkla processen för att samtliga berättigade ska erhålla bostads­tillägget. Det stora mörkertalet innebär således att regeringens fördelningspolitiska syfte inte uppnås, och Sverigedemokraterna menar att åtgärder för att minska mörkertalet inom bostadstillägget ska genomföras skyndsamt.

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-01-16 Granskad: 2020-01-20 Bordlagd: 2020-01-21 Hänvisad: 2020-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)