med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Motion 2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen aktivt och kontinuerligt ska samordna det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen aktivt ska följa upp och ta del av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillfredsställande underlag för uppföljning och utvärdering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ökat myndighetsgemensamt arbete mot organiserad kriminalitet är nödvändig för att bryta den negativa trenden. Det krävs kraftansträngningar från de deltagande myndig­heterna men även ett aktivt arbete från regeringen med att följa upp och dirigera arbetet. Regeringen bör även kontinuerligt ta de synpunkter och slutsatser myndigheterna bidrar med som grund till det framtida arbetet gällande både innehåll i regleringsbrev och eventuellt lagstiftningsarbete. Det är således oroväckande när Riksrevisionen konsta­terar att regeringen till del har delegerat en för stor del av ansvaret till de enskilda myndigheterna samtidigt som man inte följt verksamhetens utveckling. Detta leder till en otydlighet hos myndigheterna för hur verksamheten ska bedrivas men även ett bristande kunskapsunderlag för regeringens arbete framgent.

Sverigedemokraterna tar allvarligt på den kritik som framförts i Riksrevisionens granskning och önskar se en reell förbättring från regeringens sida i detta essentiella arbete. Regeringen bör således aktivt och kontinuerligt ta del av och samordna det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad kriminalitet. I de fall det framkommer att det finns ett mervärde av en mer framträdande roll för regeringen bör självklart detta ske. Det bör inte anses tillräckligt att, såsom Riksrevisionen påvisar, ta en passiv roll i en så profilerad och akut fråga som den organiserade brottsligheten.

Då regeringen framgent förhoppningsvis tar en aktivare roll i det myndighetsgemen­samma arbetet torde underlaget för en närmare och effektivare styrning av densamma bli tillgängligt. Det är således önskvärt att regeringen kontinuerligt anpassar arbetet för att nå det mål som gemensamt föreligger, att minska den organiserade kriminalitetens omfattning. Regeringens bedömning att en sådan aktiv roll inte är nödvändig bör inte anses tillfredsställande och detta bör ges regeringen till känna.

Vidare är det även nödvändigt att kunna påvisa de faktiska resultaten av detta samarbete. Även om de myndigheter som deltar säkerligen gör sitt bästa för att råda bot på denna problematik bör resursåtgången och resultat kunna följas och utvärderas i förbättringssyfte. Regeringen bör därför även arbeta med de deltagande myndigheterna för att säkerställa förutsättningar för en tillfredsställande redovisning av resursåtgång och resultat.

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Henrik Vinge (SD)

Bo Broman (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-10-18 Granskad: 2019-10-21 Bordlagd: 2019-10-22 Hänvisad: 2019-10-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)