med anledning av skr. 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

Motion 2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. (L)

av Maria Nilsson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om efterlevnaden av riktlinjerna för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen redovisar i skrivelsen sina slutsatser av Riksrevisionens granskningsrapport Holdingbolag vid lärosätena – brister i styrning och förvaltning (RiR 2020:4). I rapport­en framhåller Riksrevisionen att regeringen inte har styrt lärosätena så att de har fått förutsättningar för en aktiv och professionell förvaltning av holdingbolagen, med värde­skapande som övergripande mål. I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen regering­en att bl.a. tydliggöra vilka verksamheter som kan ingå i holdingbolagens koncerner och vissa ansvarsfrågor samt att utreda hur rapporteringskedjan mellan bolag, lärosäte och regering kan utvecklas för att åstadkomma en aktiv och professionell förvaltning av bo­lagen.

Holdingbolag som är knutna till svenska lärosäten spelar en viktig roll i nyttogöran­det av forskningsgenombrott. För att det nyttogörandet ska kunna maximeras krävs dock att holdingbolagen har korrekta förutsättningar men också styrs utifrån professio­nalitet.

Det är glädjande att regeringen i sin skrivelse i stort instämmer i de observationer som Riksrevisionen gör. Liberalerna instämmer också med regeringen om att det har tagits steg för att utveckla styrningen av holdingbolagen. Inom ramen för detta ingår bl.a. de riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag som bl.a. förtydligar den styrnings- och rapporteringskedja mellan holdingbolag, läro­säte och regering som regeringen beslutat om.

Vi emotser resultaten av det uppdrag som den särskilda utredaren har fått att föreslå en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Upp­draget omfattar flera av de frågor som Riksrevisionen lyfter fram. När utredarens för­slag har presenterats kommer regeringen att överväga behovet av fler åtgärder för att utveckla innovationsstödet vid lärosätena, vilket innefattar holdingbolagen.

Liberalerna anser dock att regeringen behöver vara tydligare i fråga om säkerställan­det av att lärosätena tar sitt ansvar. Om riktlinjernas tillämpning brister till följd av be­gränsat ansvarstagande hos lärosätena behöver det åtgärdas.

Maria Nilsson (L)

Roger Haddad (L)

Johan Pehrson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-23 Bordlagd: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-24 Hänvisad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)