med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik

Motion 2019/20:3396 av Sara Gille m.fl. (SD)

av Sara Gille m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja kvinnors och flickors rättigheter globalt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en på riktigt kvinnofrämjande utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta avstånd från den totalitära iranska regimens kvinnoförtryck och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att använda alla tillgängliga verktyg för att främja kvinnors rättigheter i Iran och globalt och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkalla erkännandet av Palestina för att främja kvinnors rättigheter i Mellanöstern och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt motverka alla former av kvinnoförtryck, sexuell handel, barnäktenskap, övergrepp, flickaborter och andra former av våldsyttringar såsom könsstympning av flickor och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte legitimera totalitära regimer runt om i världen där avsaknaden av grundläggande rättigheter för kvinnor förekommer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har redovisat sin första skrivelse om ”Sveriges feministiska utrikespolitik”. Skrivelsen är den första i sitt slag utlämnad av regeringen som beskriver dess arbete för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter genom de utrikespolitiska verktyg man har att förfoga över. Skrivelsen innehåller regeringens slutsatser och fortsatta prioriteringar, redogör för bakgrunden till politiken samt beskriver de verktyg regeringen använt sig av för att på ett effektivt sätt främja kvinnors och flickors rättigheter globalt.

Sverigedemokraterna ser positivt på en svensk utrikespolitisk linje som främjar kvinnor och flickors rättigheter globalt, och i många av de exempel regeringen lyfter fram i skrivelsen förhåller Sverigedemokraterna sig positivt inställda till detta viktiga arbete. Sverigedemokraterna anser dock att flera centrala prioriteringar saknas.

Skrivelsen borde omfatta områden där regeringen vid upprepade tillfällen mottagit befogad kritik och där man trots kritik fortsatt att driva en direkt antifeministisk utrikespolitik.

Ett tydligt sådant fall är regeringens närmande till den totalitära, islamistiska diktaturen i Iran, till vilken regeringens kvinnliga företrädare reste beklädd i slöja. Iranska kvinnor har gjort betydande uppoffringar för att få sina grundläggande mänskliga rättigheter erkända, men regimen fortsätter att göra allt i sin makt för att förtrycka dessa försök till självbestämmande över sina egna kroppar och liv. Det kan omöjligen ha undgått regeringen att den iranska regimen utövar ett brutalt och icke-humant förtryck av kvinnor och flickor i landet. Trots detta har regeringen aktivt valt att närma sig den iranska regimen, däribland genom ett tydligt välkomnade av dess utrikesminister till Stockholm under hösten 2019. Sverigedemokraterna fördömer regeringens närmande till den iranska regimen och dess antifeministiska implikationer. Vi ser med stor oro på de konsekvenser regeringens erkännande av regimen kan få för andra frihetslängtande kvinnor världen över.

Ett ytterligare fall där regeringens politik utmärkt sig i relation till andra väster­ländska regeringar är dess direkt Israelfientliga och i förlängningen antisemitiska utrikespolitik. Regeringens erkännande av den palestinska ”staten” utgör det första i sitt slag bland de större EU-länderna och har inte heller efterföljts av något större internationellt engagemang till fördel för regeringens ståndpunkt. Tvärtom har regeringens symbolpolitiska ställningstagande orsakat oåterkallelig skada för Sveriges relationer med staten Israel och det judiska folket, i Sverige, i Israel och världen över.

Sverigedemokraterna förhåller sig kritiska till regeringens erkännande av den pales­tinska myndigheten som stat och menar att detta inte heller är passande för en s. k. feministisk utrikespolitik. Rapporter om svåra förhållanden till följd av systematiskt palestinskt förtryck av kvinnor är vanligt cirkulerande, men trots detta väljer regeringen att direkt understödja den kvinnofientliga palestinska myndighetens förtryck.

De verktyg regeringen använder för detta är av symbolpolitisk karaktär, men innefattar även ett omfattande ekonomiskt och institutionellt stöd. I vår motion om Sverigedemokraternas biståndspolitik beskriver vi närmare de förslag vårt parti presenterar för att på riktigt främja kvinnors rättigheter globalt, exempelvis för kvinnors rättigheter, även i bl.a. Afghanistan och Somalia. Sverigedemokraterna vill t.ex. återkalla regeringens erkännande av den kvinnoförtryckande palestinska myndigheten som ”stat och vill utöver det se en avveckling av biståndsmedlen så länge myndigheten inte lever upp till grundläggande krav om mänskliga rättigheter.

Ytterligare ett område Sverigedemokraterna betonat i sin utrikespolitik är arbetet för att minska och förbjuda flickaborter internationellt. Den problematiska situationen med flickaborter är särskilt oroväckande i det totalitära kommunistpartiets Kina, men även i flera muslimska kulturer där flickor ses som mindre värda. Mot bakgrund av de verktyg regeringen beskriver i sin skrivelse vore det angeläget att man inom handelspolitiska samtal prioriterar ett ökat ansvarsutkrävande från kinesisk sida när det kommer till de mänskliga rättigheterna.

Vi anser att det finns mycket att önska från regeringens sida när det kommer till Sveriges ansvarsutkrävande i relation till totalitära och förtryckande regimer som Kina och Iran. Ett särskilt fokus bör ligga på alla former av kvinnoförtryck, sexuell handel, barnäktenskap, övergrepp och andra former av våldsyttringar såsom könsstympning av flickor. Det är mot bakgrund av detta fokus som Sverigedemokraterna förhåller sig mycket kritiska till regeringens närmande till regimer runt om i världen där dessa problem är både utbredda och väldokumenterade.

Missnöjet med regeringens ”feministiska utrikespolitik” bland svenska väljare har varit omfattande, vilket tagit sig uttryck i protester och demonstrationer, exempelvis vid regeringens välkomnande av Iran och erkännandet av den palestinska myndigheten som stat. Sverigedemokraterna anser att regeringens ställningstaganden i flera av dessa fall visat på ett bristande omdöme och en oförmåga att stå upp för de värderingar som man säger sig företräda. Vi reserverar oss därför mot regeringens skrivelse.

Sara Gille (SD)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Tobias Andersson (SD)

Lars Andersson (SD)

Mats Nordberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-17 Granskad: 2019-10-17 Bordlagd: 2019-10-18 Hänvisad: 2019-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)