med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik

Motion 2019/20:3395 av Hans Wallmark m.fl. (M)

av Hans Wallmark m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av handel, ekonomisk tillväxt, kvinnors tillgång till utbildning, förvärvsarbete och äganderätt för global jämställdhet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jämställdheten och öppenheten inom FN ska öka och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska råda nolltolerans mot sexuella övergrepp och andra brott bland och av FN-personal och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samarbete och samordning mellan nordiska utlandsbeskickningar för att effektivt kunna ge hjälp till de svenskar, men också andra nordiska medborgare, som utsatts för familjerelaterat våld och hot, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yttrandefrihet och stärkt skydd för kvinnliga journalister, andra medieaktörer och människorättsförsvarare bl.a. som försvarar kvinnors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska verka för en jämställd värld – en värld där alla människors rättigheter respekteras, oavsett kön, ålder, hudfärg, tro eller sexuell läggning och alla människors möjligheter tas till vara.

Moderaterna anser att Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen. Iarbetet med att tillvarata dessa intressen ska våra gemensamma värderingar om mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, rättsstat samt marknadsekonomi alltid vara vägledande. Dessa värderingar kräver inga enskilda strategier, utan ska genomsyra all svensk utrikespolitik.

Det allra mest grundläggande intresset för Sverige är landets och befolkningens säkerhet. För detta är handlingsfrihet och självständighet grundbultar, likaså den svenska demokratin. Vi ska säkra vårt sätt att leva och att vara.

Utrikespolitiken spelar en självklar roll för att främja vår säkerhet, i synnerhet för ett land som Sverige. Genom idogt diplomatiskt arbete är det möjligt att bygga allianser, samt förebygga och förhindra konflikter. Det sker bilateralt, alltså i direkta relationer med andra stater, men också multilateralt genom internationella organisationer. Sveriges säkerhet främjas av en stark, regelbaserad världsordning som befästs genom dessa relationer och organisationer, eftersom den internationella arenan saknar våldsmonopol. Att Sverige med tio miljoner invånare är ett förhållandevis litet land innebär också att vårt förtroendekapital är en av våra absolut mest värdefulla tillgångar inom utrikes­politiken. Våra diplomatiska förbindelser ska vara långsiktiga. Vi ska agera förutsägbart, balanserat och transparent.

Sveriges säkerhet främjas av att fler människor lever i frihet och att fler länder är demokratiska och jämställda. En värld med fler liberala demokratier skulle också vara en säkrare och rikare värld för Sverige och den svenska befolkningen, liksom för världens övriga befolkning. Med detta sagt är mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling också ett mål i sig självt och inte bara ett medel för att uppnå säkerhet och välstånd. Kvinnors politiska deltagande och inflytande är grundläggande för denna utveckling. Krig, konflikt och förtryck utsätter människor för obeskrivliga fasor. Individen har omätbart egenvärde och oavhändliga fri- och rättigheter som bäst tillgodoses genom demokratin och dess institutioner, även om modellen är långt ifrån perfekt. I det utrikespolitiska arbetet för demokrati och frihet är, med andra ord, det svenska intresset och de svenska värderingarna tätt sammanflätade.

Ytterligare ett intresse för Sveriges utrikespolitik är vårt gemensamma välstånd. Svensk konkurrenskraft, innovation och handel är en förutsättning för jobb och tillväxt. Det är ett självändamål att ett litet och exportberoende land, som i stort sett bara kan konkurrera med kvalitet, försvarar dessa strategiska intressen. Då krävs samarbete med andra länder. Sverige ska möta omvärlden med nyfikenhet, ödmjukhet och tillförsikt; det betyder dock inte att vi är aningslösa eller att vi tolererar intolerans. Utrikespolitiken ska bidra till att värna marknadsekonomin och till att öka utbytet av varor, tjänster och idéer. Det bygger såväl välstånd som kunskap. Handel kan vara, men behöver inte vara, ett nollsummespel. Genom breda och moderna frihandelsavtal, samt genom samarbeten såsom Europeiska unionen, skapas förutsättningar för ökat välstånd och fler jobb både i vårt eget land och i andra länder.

Handeln har skapat välstånd och bidragit till att miljontals människor lyfts ur fattigdom. Tillgången till kapital, innovationer och kompetens har bidragit till en ökad tillväxt, inte minst i många utvecklingsländer. Som ett resultat av detta har medel­livslängden ökat, har fler tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning samt har kvinnors rättigheter och möjligheter stärkts. Kvinnors företagande har visat sig ha stor betydelse för kvinnors inkomster, med hjälp av mikrolån kan kvinnor bli småföretagare, bli försörjare, förändra sina liv och äga mark och bostad. Moderaterna vill verka för att fler kvinnor ska kunna starta, driva och utvidga sin verksamhet.

Lagstiftning och traditioner används för att inskränka kvinnors frihet på många platser i världen. Kvinnor utsätts för tvångsäktenskap, könsstympning, trafficking och sexuella kränkningar. Kvinnor drabbas ofta särskilt hårt av krig, naturkatastrofer, låg utvecklingsnivå och fattigdom. Kränkningar av kvinnors rättigheter är ett av de största hindren för demokrati och ekonomisk utveckling. Först när kvinnor, i samma omfatt­ning som män, får tillgång till utbildning, förvärvsarbete och äganderätt samt kan skyddas mot övergrepp kan ett lands utveckling ta verklig fart.

Vi ska därför lägga fortsatt stor kraft på dessa områden inom såväl utvecklingsarbetet som övrigt internationellt arbete. FN-resolutionerna 1325 och 1820 om kvinnors och barns situation i väpnade konflikter är viktiga verktyg i kampen mot flera av dessa problem. Sverige har därför ett särskilt intresse av, och ansvar för, att resolutionerna genomförs nationellt och internationellt i all freds- och säkerhets­främjande verksamhet och inom humanitära insatser. Moderaterna vill också att jämställdheten och öppenheten inom FN ska öka, samt att det ska råda nolltolerans mot sexuella övergrepp och andra brott bland och av FN-personal.

I partimotionen En utrikespolitik utifrån svenska intressen, 2019/20:2830, skriver Moderaterna att begreppet utvecklingspolitik behöver breddas. Utvecklingsbistånd är ett viktigt verktyg, men behöver inte vara det enda eller det bästa verktyget för att möta olika utmaningar runt om i världen. Åtgärder för att främja ekonomisk tillväxt, inter­nationell handel och förbättrat företagsklimat – alltså åtgärder som inte klassas som biståndsverksamhet – är vad som bäst skapar förutsättningar för att nå bistånds­politikens mål: att utrota fattigdom och förtryck.

År 2015 godkände FN:s medlemsländer Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. Moderaterna vill därför att all biståndsverksamhet ska präglas av hjälp till självhjälp. Vi strävar efter att genomföra Agenda 2030 och verkar för att de över 190 länderna som förbundit sig att uppnå dessa mål också kopplar ambitionerna till en vision om hur bistånd kan utvecklas efter att de mål alla eftersträvar uppnåtts. Exempelvis skulle man kunna fokusera stöd till humanitära krisinsatser, kärnstöd till internationella organisationer och stärkande av mänskliga rättigheter och demokratiska institutioner.

Moderaterna vill att ett av Sveriges fokus för biståndet ska vara infrastruktur, hälsa och utbildning för jämställdhet. Sverige är en stark röst i världen för kvinnors rättigheter. Detta vill vi fortsätta vara, med ett nytt grepp och med resultat i fokus. För att stärka kvinnors självständighet behöver samhällsfunktionerna fungera. Att förändra värderingar kan vara en svår målsättning för biståndet att uppnå, men satsningar på infrastruktur, hälsa och utbildning som i sin tur kan skapa förutsättningar för ett mer jämställt samhälle är fullt möjligt. Infrastruktur som främjar kvinnors deltagande i samhället och flickors rätt till utbildning ska vara prioriterat.

Sveriges utlandsmyndigheter kontaktas allt oftare av nödställda svenskar som under resa utomlands utsätts för familjerelaterat våld och hot. Moderaterna ser en möjlighet för nordiska utlandsbeskickningar att samarbeta och samordna sin verksamhet för att snabbt och effektivt kunna ge hjälp till de svenskar, men också andra nordiska medborgare, som utsatts för exempelvis tvångsäktenskap. Det bästa är naturligtvis att förhindra att de lämnar landet men i de fall där barnet eller ungdomen redan lurats eller övertalats att åka behöver de hjälp att ta sig tillbaka hem. Varje land ansvarar naturligtvis för sina medborgare och så också ambassaderna utomlands. Att hjälpa ett barn eller en ung person att lämna sin påtvingade make eller maka kräver bra lokal­kännedom och kontakter med lokala myndigheter. I fall som rör stöd till barn och ungdomar som tvingats gifta sig utomlands och som behöver hjälp att ta sig hem bör de nordiska ambassaderna kunna samarbeta och samordna sin verksamhet för att kunna ge hjälp snabbt och effektivt.

Regeringen redogör i skrivelsen för Sveriges feministiska utrikespolitiks resultat och genomslag. Vi delar regeringens beskrivning av de sex fokusområden regeringen presenterar med utmaningar, vilka alla berör alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, medverkan i att förebygga och lösa konflikt och i att bygga fred efter konflikter, politiska deltagande och inflytande inom alla samhällsområden, ekonomiska rättigheter och egenmakt, och sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).

Vi välkomnar regeringens arbete för ökad jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter – t.ex. att regeringen stärkt det globala stödet för yttrandefrihet och verkat för stärkt skydd för kvinnliga journalister, andra medieaktörer och människorättsförsvarare bl.a. som försvarar kvinnors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Detsamma gäller för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) där regeringen exempelvis lyfter fram investeringar i mödrahälsa, med utbildning av barnmorskor, tillgång till säkra förlossningar, vatten, sanitet och hygien (Wash). Det är också välkommet att regeringen lyfter handelns roll för att människor har lyfts ur extrem fattigdom och att regeringen genom EU vill se handelsavtal som tillvaratar kvinnors intressen.

Hans Wallmark (M)

Hans Rothenberg (M)

Margareta Cederfelt (M)

Magdalena Schröder (M)

Boriana Åberg (M)

Tobias Billström (M)

Cecilia Widegren (M)

Alexandra Anstrell (M)

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-17 Granskad: 2019-10-17 Bordlagd: 2019-10-18 Hänvisad: 2019-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)