med anledning av skr. 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en konsekvent och långsiktig ekonomisk styrning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) redovisning av tillsynens resultat ska gå att följa över tid och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen om ett år med en redovisning av vidtagna åtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en synnerligen viktig myndighet som infördes på Kristdemokraternas initiativ under alliansregeringen. En välfungerande och fristående tillsyn av all verksamhet som rör socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) behövs för att stärka patientsäkerheten och förtroendet för sektorn. Myndigheten ska också säkerställa goda möjligheter för enskilda att klaga och anmäla befarade missförhållanden. Tillståndsverksamheten måste säkerställa en likvärdig bedömning och bygga på en god förståelse för de verksamheter som avses.

I Riksrevisionens rapport Inspektionen för vård och omsorg – en tillsynsverksamhet med förhinder (RiR 2019:33) görs flera angelägna iakttagelser som visar att IVO inte fullt ut lever upp till sin roll som tillsynsmyndighet. Det är viktigt att ha i åtanke att IVO fortfarande är en ung myndighet och det tar givetvis tid innan den finner rätt form för verksamheten och rekommendationer. Med det sagt tar Kristdemokraterna Riksrevisionens bedömningar på allvar. Vi beklagar att regeringen i sin aktuella skrivelse (2019/20:121) väljer att inte vidta åtgärder för att följa samtliga rekommen­dationer från Riksrevisionen.

Riksrevisionen menar bl.a. att effektiviseringen av tillsynsverksamheten gått långsamt, att de skarpare sanktionsverktygen används i en begränsad omfattning och att det inte finns lättåtkomliga bedömningsstöd. Vidare anser man att det finns problem i it-miljön, i den interna effektiviteten och åtkomsten till bedömningsunderlag inför till­synsbeslut samt att stödsystemen behöver utvecklas. Det är positivt att regeringen hörsammar rekommendationerna som ges angående detta och att regeringen avser att följa IVO:s arbete med att utarbeta mer enhetliga beslut och att följa IVO:s digitaliseringsarbete för tillsynsverksamheten.

När det gäller Riksrevisionens iakttagelse om att regeringen bör se till att IVO:s redovisning av tillsynens resultat går att följa över tid menar vi dock att mer behöver göras från regeringens sida. Riksrevisionen visar att det inte finns en systematisk uppföljning av hur de som inspekteras tar till sig ändringar och att det därför är svårt för IVO att redovisa vad som hänt efter tillsynsinsatser. Rekommendationen är att se till att IVO:s redovisning av tillsynens resultat går att följa över tid. I sitt svar menar regeringen att de avser att följa de insatser som myndigheten tar initiativ till i syfte att utveckla uppföljningen av tillsynens resultat. Kristdemokraterna anser att regeringen borde följa Riksrevisionens rekommendation fullt ut och vidta åtgärder för att säkerställa att IVO:s redovisning av tillsynens resultat går att följa över tid.

Vidare anser Riksrevisionen att IVO delvis saknat förutsättningar att bedriva tillsyn och att regeringens ekonomiska styrning varken varit konsekvent eller långsiktig. IVO har haft en svårighet i att rekrytera och behålla personal, vilket kan förklaras med att myndighetens anslagsnivå har varierat över tid och att myndigheten samtidigt arbetat med utvecklingsarbete. Rekommendationen ifrån Riksrevisionen är att regeringen bör ge stabila ekonomiska ramar för att IVO ska kunna planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning i syfte att fullgöra tillsynsuppdraget. Kristdemokraterna beklagar att regeringen inte hörsammar denna kritik. Det är viktigt att de ekonomiska ramarna är tillräckliga och långsiktigt förutsägbara för att myndigheten ska kunna ha goda förut­sättningar att bedriva strategisk, effektiv och enhetlig tillsyn. Detta är något Kristdemokraterna prioriterar i sin budget. Myndigheten är fortfarande relativt ung och befinner sig fortfarande i ett utvecklingsarbete. För att IVO ska kunna upprätthålla en god kompetensförsörjning och fullgöra sitt tillsynsuppdrag på ett tillfredsställande sätt bör regeringen därför vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skapa stabila ekonomiska ramar.

Avslutningsvis menar Kristdemokraterna att regeringen bör återkomma till riksdagen om ett år med en redovisning av vidtagna åtgärder för att i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer ge IVO stabila och långsiktiga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag strategiskt, effektivt och på ett enhetligt sätt i hela landet.

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Pia Steensland (KD)

Cecilia Engström (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-14 Granskad: 2020-04-14 Bordlagd: 2020-04-15 Hänvisad: 2020-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)