med anledning av skr. 2018/19:87 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

Motion 2018/19:3078 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lika och förutsägbar tillsynsprövning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Staten har det övergripande ansvaret vad gäller tillsyn för att kontrollera om de krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter efterlevs. Det operativa ansvaret har däremot i flera fall delegerats till landets kommuner. Det har framkommit kritik mot vissa delar av den kommunala tillsynen, och det är därför viktigt att staten där tar sitt ansvar för att försäkra sig om att tillsynsvägledningen sker på ett korrekt sätt.

Riksrevisionen påtalar i sin granskning att det krävs en tydligare organisationsstyrning som ger en mer ändamålsenlig och rättssäker tillsyn på flera områden. Det krävs även en bättre uppföljning som ger långsiktighet för berörda parter. Det skulle också ge möjlighet till mer samstämmighet nationellt.

Riksrevisionen pekar även på att vissa myndigheter som Livsmedelsverket tillhandahåller ett omfattande vägledningsmaterial som svarar mot inspektörernas behov medan andra myndigheter inte har det. Ett mer lättolkat och användarvänligt material/ regelverk med den typen av arbetssätt som förebild skulle därför ge ett mer effektivt arbete och mer effektiv ansvarsfördelning. Enligt Riksrevisionen har myndigheterna inom vissa områden valt en ineffektiv arbets- och ansvarsfördelning mellan central och regional nivå, till följd av en otydlig organisationsstyrning från regeringen. Därför måste regeringen tydliggöra ansvaret inom respektive område.


Moderaterna delar Riksrevisionens bild och vill dessutom understryka vikten av en lika och förutsägbar tillsynsprövning i hela landet för att alla kommuner ska få samma tillämpning och att regeringen bör vidta åtgärder i syfte att förbättra likvärdigheten.

Jessica Rosencrantz (M)

John Widegren (M)

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Bordlagd: 2019-04-25 Granskad: 2019-04-25 Hänvisad: 2019-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)