med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Motion 2018/19:3032 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om landsbygdsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hela Sveriges utvecklingskraft och tillväxtpotential ska tas till vara. Detta måste ske på ett sätt som säkerställer en hållbar utveckling där landsbygden inte straffas ut till förmån för våra städer. Ett grundläggande steg för att detta ska ske är dock att staten inte skapar onödiga hinder som sätter käppar i hjulet för en starkare landsbygd.

Riksrevisionen trycker i sin skrivelse på behovet av strategisk analys för att öka möjligheten att inrikta programmet mot de prioriterade målen och därmed möjligheten att nå målen för de prioriterade områdena. Vidare understryker Riksrevisionen behovet av relevant underlag för att säkerställa att ett mer effektivt program kan utformas.

Utöver detta menar Riksrevisionen att Jordbruksverket bör förbättra sina rutiner och vägledning samt att implementeringen av det nya it-systemet faktiskt måste åstadkomma effektiviseringar för att på så sätt förbättra handläggningen.

Moderaterna delar denna bild och vill utöver detta understryka behovet av att åtgärder vidtas för att minska byråkratin i utformningen av nästa programperiod. Vi måste fortsätta arbetet för att göra programmet mer kostnadseffektivt och att målen ska nås.


Jessica Rosencrantz (M)

John Widegren (M)

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-03-13 Bordlagd: 2019-03-14 Granskad: 2019-03-14 Hänvisad: 2019-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)