med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

Motion 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen måste skärpa sin uppföljning av brister i skolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen (RiR) har i sin rapport RiR 2019:6 granskat Statens skolinspektions uppföljning av tillsynsbeslut för att bedöma om uppföljningen av besluten genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen omfattar tillsynsbeslut inom ramen för myndighetens regelbundna tillsyn som har resulterat i ett föreläggande. En ändamålsenlig uppföljning bör enligt RiR kontrollera att de identifierade bristerna är åtgärdade och avhjälpta innan ärenden avslutas. Uppföljningen bör även vara transparent, skyndsam och likvärdig. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbesluten.

En av de vanligaste bristerna som Skolinspektionen identifierar gäller frågor rörande trygghet och studiero. I mer än hälften av de granskade fallen har Skolinspektionen inte gjort något uppföljningsbesök för att säkerställa att bristerna avhjälpts, utan har avslutat ärendet enbart utifrån huvudmannens skriftliga redovisning. Riksrevisionen framför att det i dessa fall kan vara svårt att avgöra om en brist verkligen har avhjälpts eller ej.

Trygghet och studiero är av yttersta vikt inte bara för lusten att gå till skolan utan även för möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Dagligen kommer rapporter om att lärare får lägga alltmer tid på att upprätthålla ordning i klassrummen. De elever som drabbas är främst de som har allra störst behov av hjälp. Just därför är det viktigt att komma till rätta med ordningsproblemen i skolan.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på kritiken om att Skolinspektionen inte på ett tillfredsställande sätt säkerställer att bristerna åtgärdats. Skolinspektionens uppgift är att säkerställa att kommuner och fristående skolor följer skollagen samt att skolverk­samheten i övrigt är av hög kvalitet. Då gäller det också att det ställs höga krav på den granskande myndighetens verksamhet. Detsamma gäller kraven på att regeringen agerar.

Skolinspektionen har aviserat att den, på grund av bristande resurser och alltmer komplexa ärenden, kommer att ha en betydligt lägre ambitionsnivå vad avser inspektioner och granskningar framöver. Detta är synnerligen allvarligt.

Sverigedemokraterna anser att regeringen omgående måste se till att Skolinspek­tionen ges förutsättningar att agera korrekt för att säkerställa att brister avhjälpts. Detta kan t.ex. göras genom tydliga instruktioner i regleringsbrevet till myndigheten.

Patrick Reslow (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-18 Bordlagd: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-19 Hänvisad: 2019-09-20
Yrkanden (1)