med anledning av skr. 2017/18:283 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

Motion 2018/19:58 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett system för statlig ransonering och beredskapslagring av läkemedel och livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som Riksrevisionen konstaterar i sin rapport finns det inte längre beredskapslagring av vare sig livsmedel eller läkemedel, dels eftersom de aktörer som hade denna uppgift som sitt ansvar själva har upphört att fungera i den form som de gjorde under invasionsförsvarets tid, dels för att en följd av regeringar har valt att avveckla denna viktiga del av det civila försvaret. Nära sammanbundet med detta är att det inte heller finns något system för ransonering, vare sig av dessa produkter eller av andra basvaror som är viktiga för samhällsförsörjningen.

Ett exempel på detta är att eftersom Apoteket AB – som tidigare hade som ansvar att hantera läkemedelsförsörjningen vid kris och krig – inte har haft ansvar för detta sedan 2009 finns det i dag ingen aktör som har ett tydligt ansvar för detta område. Det här är en stor brist i svensk krisberedskap som vi menar måste åtgärdas. 

Även Försvarsberedningen instämmer i problematiken kring beredskapslagring och ransonering i sin delrapport Motståndskraft (Ds 2017:66) och är i denna rapport mycket tydlig med att det finns ett behov av såväl beredskapslagring som ökad självförsörjning av svenskproducerade livsmedel för att komma runt problemet med att importkedjor kan brytas i händelse av kris och krig.

I sitt svar på Riksrevisionens rapport hänvisar regeringen i allmänna ordalag till utökade planeringsuppdrag som har getts till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att dessa ska tydliggöra vilka förutsättningar som finns på området. Däremot specificerar regeringen inte vad som ska gälla rörande just beredskapslagring och ransonering trots att både Försvarsberedningen och Riksrevisionen explicit nämner just dessa områden. Det finns enligt vår mening ingen anledning att vara otydlig på detta område. Vi menar därför att regeringen bör ta fram ett system för statlig ransonering och beredskapslagring av livsmedel och läkemedel.

Roger Richtoff (SD)

Josef Fransson (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17
Yrkanden (1)