med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Motion 2017/18:4073 av Sofia Damm m.fl. (KD)

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att departementens handlingsplaner för genomförande av de nya globala hållbarhetsmålen bör bli offentliga och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag åt exempelvis Expertgruppen för biståndsanalys att kontinuerligt granska regeringens arbete med genomförandet av politiken för global utveckling (PGU) och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att politiken för global utveckling (PGU) måste utformas med tydlig inkludering av riksdagen och med långsiktighet som primärt mål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi vet att de globala utvecklingssträvandena gör skillnad. FN:s millenniemål om halverad världsfattigdom, förbättrad tillgång till rent vatten och bättre levnadsvillkor har uppnåtts. Samtidigt får allt fler pojkar och flickor möjlighet att gå i skolan.

Men i en värld där många alltjämt lider svårt av ofrihet och fattigdom kan vi inte luta oss tillbaka. Vi varken kan eller får vara nöjda med att nästan 1 miljard människor går hungriga, eller att de universella, okränkbara och odelbara mänskliga fri- och rättigheterna på många håll alltjämt endast är en lyx vigd åt ett utvalt fåtal.

För varje mun som mättas, för varje kvinna som kommer in på arbetsmarknaden, för varje individ som tillåts tänka, skriva, tala, rösta och tillbe fritt blir chanserna till utveckling större. Kristdemokraterna menar att hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna hänger samman.

Sveriges politik för global utveckling (PGU) i kombination med Agenda 2030 sätter ramarna och ambitionsnivån för vårt bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling. Det svenska utvecklingssamarbetet är ett viktigt redskap i dessa strävanden, men det är viktigt att poängtera att PGU inte primärt handlar om bistånd, utan om att alla politikområden inom ramen för sina områden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Därför är det välkommet att regeringen utsett PGU-ansvariga på samtliga departement och att varje departement tar fram handlingsplaner för arbetet med PGU kopplat till Agenda 2030. Kristdemokraterna har sedan tidigare betonat vikten av att dessa handlingsplaner blir offentliga så att regeringens arbete med PGU kan granskas.

Det är av största vikt att riksdagen har en betydande roll i arbetet med PGU. Politiken måste vara långsiktig och hålla över olika regeringar. Regeringen bör också organisera arbetet med PGU på ett sådant sätt att det i slutändan inte är departementens särintressen som styr när en fråga ska avgöras. Kristdemokraterna vill också att exempelvis Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) fortlöpande granskar regeringens arbete med genomförandet av PGU.

Sofia Damm (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Granskad: 2018-04-05 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)