med anledning av skr. 2016/17:164 Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder

Motion 2016/17:3710 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en i allmänhet tydligare motivering och större transparens när det gäller infrastrukturinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket tydligare riktlinjer för hur de samhällsekonomiska analyserna och deras tillämpning i beslutsprocessen ska användas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare verka för att fyrstegsprincipen följs och att undantag och avsteg från denna tydligt motiveras och presenteras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna instämmer i regeringens ståndpunkt att Riksrevisionens rekommendationer och slutsatser i högsta grad är relevanta. Det är därför glädjande att regeringen också avser att vidta, och i viss mån redan vidtagit, åtgärder.

Däremot anser vi att regeringens åtgärder inte är tillräckligt långtgående och att problemen som Riksrevisionen pekar på bara är en del av ett större systemfel gällande infrastrukturpolitiken.

Riksrevisionen påtalar att det i urvalsprocessen gällande vilka projekt som ska bli aktuella för genomförande saknas transparens och tydlighet, och att det ibland är oklart varför det ena projektet blir prioriterat framför det andra – trots en prognostiserad likvärdig samhällsekonomisk nytta. Detta menar vi är allvarligt, då infrastrukturprojekt i regel är kostsamma och påverkar samhället över lång tid. Sverigedemokraterna anser att handhavandet av skattebetalarnas pengar kräver yttersta respekt och att regeringen är skyldig folket ett ansvarsfullt hanterande av dessa. Oklarheter kring urvalsprocessen är därför synnerligen allvarliga då de riskerar att skada förtroendet för staten och därmed viljan att bidra och i förlängningen skattemoralen. Som aktuellt exempel kan nämnas att Göta älv, där många slussar enbart har en teknisk livslängd beräknad till 2030 och där stora behov av jordskredssäkring föreligger, enbart finns med i nuvarande transportplan under Utpekade brister.

Riksrevisionen ger konkreta förslag för hur den s.k. fyrstegsprincipen bättre ska kunna följas, och vi menar att kritiken och förslagen bör följas upp hårdare.

För att de samhällsekonomiska analyserna ska kunna ligga till grund för prioriteringar och beslut gällande genomförande krävs att dessa är både jämförbara och rättvisande. Riksrevisionen slår fast att det i vitala delar finns brister gällande dessa hänseenden. Detta gäller inte bara farledsinvesteringar, utan är även tydligt när det gäller t.ex. Sverigeförhandlingen. Det är därför för oss tydligt att det krävs en höjd ambitionsnivå om dessa kalkyler ska kunna användas på det sätt de är tänkta, och för att förtroendet för urvalsprocessen ska kunna bibehållas.

Jimmy Ståhl (SD)

Per Klarberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-20 Granskad: 2017-04-24 Bordlagd: 2017-04-25 Hänvisad: 2017-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)