med anledning av skr. 2013/14:199 Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända

Motion 2013/14:A13 av Ylva Johansson m.fl. (S)

av Ylva Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kollektivavtal vid nystartsjobb.

Motivering

Riksrevisionen har granskat två former av subventionerade anställningar som riktar sig till nyanlända i Sverige: instegsjobb och nystartsjobb. Stödet infördes 2007. Syftet med granskningen har varit att svara på hur väl stödet fungerar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och integration.

Riksrevisionens analys visar att instegsjobb ökar sannolikheten för ett nystartsjobb och nystartsjobb ökar sannolikheten för ett ordinarie arbete. Enligt Riksrevisionen kan man med säkerhet säga att det är störst sannolikhet att få ett ordinarie arbete då den nyanlände först har ett instegsjobb som sedan följs av ett nystartsjobb.

Riksrevisionen visar dock att nystartsjobben i stor utsträckning tränger undan instegsjobben och att alltför få därmed får möjlighet till kombinationen instegsjobb följt av nystartsjobb.

Utifrån detta menar vi att det är väsentligt att Arbetsförmedlingen arbetar så att fler får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden via ett instegsjobb innan ett nystartsjobb tar vid.

Det är också viktigt att fler branscher än vad som är fallet medverkar till att erbjuda instegsjobb. Det är olyckligt om de subventionerade anställningarna samlas i ett fåtal branscher. En sådan utveckling kan påverka konkurrens och utveckling inom dessa branscher på ett negativt sätt.

Krav på kollektivavtal

Nystartsjobben skiljer sig från instegsjobben på så sätt att de inte räknas som ett arbetsmarknadspolitiskt program. Till skillnad mot instegsjobben ställs inga krav på att anställningen ska omfatta försäkringar och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal. Vi menar att detta sannolikt är ett bakomliggande skäl till att nystartsjobben tränger undan instegsjobben. En annan orsak är att nystartsjobben berättigar till arbetslöshetsersättning, vilket på sikt kan hålla nere kommunernas kostnader för försörjningsstöd.

Riksrevisionen rekommenderar att det ska ställas samma krav på förmåner och försäkringar på både instegsjobb och nystartsjobb.

Personer som är nya på svensk arbetsmarknad kan antas sakna egna kontaktnät. De nyanlända måste därför anses befinna sig i en utsatt situation. Vi menar att kollektivavtalet är en försäkran om schyssta villkor och en bra start på svensk arbetsmarknad. Vi förslår därför att det ska krävas försäkringar och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal för att kunna anställa en person på ett nystartsjobb.

Oavsett vilken av subventionerna som används bör de ge likvärdig trygghet för individen. Samtidigt kan det bidra till att arbetsgivare inte väljer en anställningsform framför en annan, som nu är fallet.

Arbetsförmedlingens roll

Riksrevisionens grundläggande rekommendation till regeringen är att ge Arbetsförmedlingen förutsättningar att fortsätta utveckla sina arbetsgivarekontakter för att underlätta för fler instegsjobb.

Vi menar att Arbetsförmedlingen har en viktig och grundläggande funktion på svensk arbetsmarknad och måste bli bättre på att arbeta med matchning av arbetskraft och arbetsgivare. Vi har i andra motioner detta riksmöte utvecklat våra förslag om hur Arbetsförmedlingens arbete bör förändras.

Jämställdhetsaspekter

Förskolan är grundläggande för att föräldrar ska kunna jobba eller delta inom ramen för etableringsplanen.

Framför allt för nyanlända kvinnor är tillgången till barnomsorg en förutsättning för arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället.

Studier visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor.

Förskolan är också en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Tillsammans med en bra föräldraförsäkring är förskolan det viktigaste skälet till att andelen sysselsatta kvinnor i Sverige är bland de högsta i världen. Därför vill Socialdemokraterna investera i förskolan för att höja kvaliteten och på sikt minska barngrupperna samt avskaffa vårdnadsbidraget.

Stockholm den 9 april 2014

Ylva Johansson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Johan Andersson (S)

Patrik Björck (S)

Kerstin Nilsson (S)

Raimo Pärssinen (S)

Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-09 Bordläggning: 2014-04-15 Hänvisning: 2014-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)