med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Motion 2011/12:K7 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sin handlingsplan bör tala klarspråk om vilka extremistiska miljöer som utgör de största hoten mot Sverige i dag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sin handlingsplan bör redovisa en handlingsplan som även innefattar att kartlägga och motverka rasism och fientlighet mot svenskar.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra attitydundersökningar bland den muslimska populationen i Sverige.

Motivering

I regeringens handlingsplan redovisas 15 punkter och åtgärder som regeringen avser att vidta för att stärka medvetenheten om demokratin och värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dessa avses bli genomförda under perioden 2012–2014.

Det övergripande syftet med handlingsplanen sägs vara att värna och stärka demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot vad som valts att kallas ”våldsbejakande extremism”.

Regeringen likställer i skrivelsen ofta alla våldsbejakande extremistiska miljöer och ungdomsgrupper. Regeringen bör i stället redovisa och värdera dessa olika och tala klarspråk om att islamistiska miljöer är det största reella hotet mot Sverige i dag samt redovisa vilka ungdomsgrupper som dras till dessa. Underlag från Säpo finns, och regeringen har själv tillägnat sig detta tidigare i sin skrivelse 2011/12:38 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll.

Regeringen nämner utredande och motverkande av islamofobi, antisemitism och främlingsfientlighet. Regeringen bör även redovisa en del i handlingsplanen för hur regeringen avser att utreda och motverka rasism och fientlighet riktad mot vanliga svenskar, dvs. svenskfientlighet.

Opinionsundersökningar bland muslimer i bl.a. Storbritannien har visat på att en mycket stor andel, ibland till och med en majoritet, av muslimerna hyser antidemokratiska, kvinnofientliga och våldsförespråkande värderingar. CATS-rapporten pekar åt samma håll i Malmö. Liknande attitydundersökningar om deras syn på demokrati, det sekulära samhället, användandet av våld i olika situationer, t.ex. när man kritiserar islam, synen på kvinnor och deras rättigheter, synen på homosexuella och andra aspekter, bör utföras.

Stockholm den 19 januari 2012

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-01-20 Bordläggning: 2012-01-24 Hänvisning: 2012-01-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)