med anledning av skr. 2011/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011

Motion 2011/12:U30 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens redovisning av bankernas reformer vad gäller resultatredovisning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens redovisning av bankernas reformer vad gäller korruptionsbekämpning.

Redovisning av resultat

I föreliggande skrivelse framkommer att regeringen under verksamhetsperioden aktivt verkat för att de aktuella finansieringsinstitutionerna ska stärka mål- och resultatstyrning, verksamhetsuppföljning samt öppenhet. I flera av finansieringsinstitutionerna har nya ramverk inrättats eller ramverk reviderats för att förbättra resultatstyrningen. Detta framhålls som viktigt för att svenska skattemedel ska användas effektivt, för att uppnå resultat och underlätta ansvarsutkrävande. Detta är något vi stödjer men för att öppenheten ska öka gentemot riksdagen och möjligheten för ansvarsutkrävande gällande regeringens satsningar i de aktuella institutionerna är det av stor vikt att regeringen i kommande skrivelser mer tydligt och konkret för respektive finansieringsinstitution redovisar vilka framsteg som har gjorts på ovannämnda områden och vad det har gett för effekter. För att riksdagens kontrollfunktion ska vara meningsfull vad gäller att granska verksamheten i de aktuella finansierings- institutionerna anser vi även att regeringen i kommande skrivelser bör redovisa sammanfattningar och utdrag av faktiskt uppnådda resultat under året, och hur väl de överensstämmer med regeringens prioriteringar. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Korruptionsbekämpning

Föreliggande skrivelse redovisar på ett tydligt sätt att det har funnits problem med verksamheten i flera av bankerna under perioden. Vissa uppgifter gör dessutom gällande att i synnerhet Europeiska utvecklingsbanken och Europeiska investeringsbanken har haft problem med oegentligheter eller olämpligt utformade projekt under de senaste åren. Detta medges också implicit i denna redovisning. Enligt uppgift pågår alltså arbete med att förbättra verksamheten och undvika att sådana situationer uppstår igen.

I det sammanhanget är det viktigt att påpeka att om riksdagens kontrollfunktion ska vara meningsfull räcker det inte med att lite vagt tala om att arbete pågår – det krävs också att man redovisar vad det är som har gjorts samt hur de föreslagna reformerna har utfallit resultatmässigt. Det är därför vår mening att när regeringen nu säger sig verka för att dessa institutioner ska ha starka regelverk för att motverka korruption ska det framdeles även redovisas till riksdagen vilka dessa åtgärder är samt vilket utfall de har haft. Detta bör riksdagen tillkänna ge för regeringen som sin mening.

Stockholm den 19 juni 2012

Julia Kronlid (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-06-19 Bordläggning: 2012-06-20 Hänvisning: 2012-06-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)