med anledning av skr. 2009/10:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2008

Motion 2009/10:Ju3 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för offentliga ombud att fullgöra sina uppdrag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den årliga skrivelse som redovisar användandet av hemliga tvångsmedel ska innehålla en redogörelse även av användandet av hemlig rumsavlyssning och åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla den årliga skrivelsen om hemliga tvångsmedel så att en redogörelse från Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet och tillsyn läggs till skrivelsen innan den skickas till riksdagen.

Motivering

År 2004 infördes ett system med offentliga ombud med syftet att stärka den enskildes rättsskydd och att skapa ytterligare rättssäkerhetsgarantier i fråga om ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning.

Systemet med offentliga ombud fyller en viktig funktion. För ett rättssamhälle är det mycket viktigt att den enskildes rätt och integritetsintressen i allmänhet tas till vara. Att systemet med offentliga ombud fungerar på ett tillfredsställande sätt är särskilt betydelsefullt då fler tvångsmedel kommit till polis och åklagares förfogande.

Många offentliga ombud har starkt kritiserat sin ytterst begränsade möjlighet att hjälpa dem de företräder att tillvarata sina medborgerliga fri- och rättigheter. Det har framkommit att såväl domstolens som de offentliga ombudens reella möjligheter att pröva en ansökan om t.ex. hemlig teleavlyssning är ytterst begränsade. Det skulle till och med kunna ifrågasättas om inte den rättsliga prövningen och de offentliga ombudens inblandning i proceduren är av rent formellt slag. Vi anser mot denna bakgrund att det är angeläget att de offentliga ombudens roll i försvaret av medborgarnas integritet effektiviseras och förbättras. Hur detta ska ske bör utredas av regeringen.

Regeringen redovisar årligen till riksdagen hur hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning tillämpats under året. Sedan januari 2008 har det tillkommit nya möjligheter att använda hemliga tvångsmedel såsom hemlig rumsavlyssning (buggning) och åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott. Vi menar att även användandet av dessa hemliga tvångsmedel ska ingå i den årliga skrivelse som redovisas till riksdagen. Därutöver bör även en redogörelse från Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet och tillsyn läggas till skrivelsen innan den skickas till riksdagen.

Vi vill att regeringen tar detta krav med sig i sitt framtida arbete med den årliga skrivelsen om hur hemliga tvångsmedel använts. Detta ska ges regeringen till känna.

Stockholm den 19 januari 2010

Thomas Bodström (s)

Margareta Persson (s)

Elisebeht Markström (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Christer Adelsbo (s)

Kerstin Haglö (s)

Meeri Wasberg (s)

Lena Olsson (v)

Mehmet Kaplan (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-01-20 Bordläggning: 2010-01-25 Hänvisning: 2010-01-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)