med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige

Motion 2003/04:MJ57 av Annika Qarlsson (c)

av Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att om Finland väljer att fortsatt koppla sitt stöd för vallfröodling, krävs det att Sverige följer Finlands modell.

Motivering

Det finns en stor osäkerhet inför framtiden hos landets lantbrukare. EU:s jordbruksreform ska implementeras utan att enskilda brukare ska behöva drabbas oskäligt hårt. Där är Centerpartiet överens med regeringen. Ett exempel på brukare som kan drabbas hårt är timotejfröodlarna. Det som kan slå hårt mot näringen är inte frikopplingen i sig utan om det blir olika villkor i länderna. Idag finns det ett kilostöd som utgör ungefär halva intäkten och detta föreslås frikopplas enligt skrivelsen. Många odlare är specialiserade på vallfröproduktion och i vissa bygder är det en betydande gröda. Dalsland står exempelvis för hela 25 % av timotejfröodlingen i Sverige. Sverige är ledande i Europa på timotejfröodling, ihop med Finland. Det är därför viktigt att vi får samma spelregler som konkurrentländerna, allra helst frikoppling. Om Finland väljer att inte frikoppla utsädesstödet och/eller utvecklar kilostödet på ett sådant sätt att det blir ett miljöstöd för timotejfröodling, kommer konkurrensen att sättas ur spel. Finland har ännu inte bestämt sig för om något av utsädesstöden kommer att kopplas. Därför finns det möjligheter för Sverige att samråda för att ge näringen lika villkor över gränsen. Om Finland väljer att fortsatt koppla sitt stöd för vallfröodling krävs det att Sverige följer samma modell. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 maj 2004

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-05 Bordläggning: 2004-05-06 Hänvisning: 2004-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)