med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige

Motion 2003/04:MJ54 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt dieselskatt på arbetsmaskiner för skogsbruket och jordbruket.

2 Motivering

I budgetpropositionen 2003 skrev regeringen att den avsåg återkomma med hur jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner skulle kompenseras för höjningar av dieselskatten. I uppgörelsen mellan regeringen och stödpartierna om jordbrukspolitiken finns förslag om sänkt dieselskatt för jordbrukets arbetsmaskiner från 2005. Av propositionen framgår det inte om skogsmaskinerna ingår i den uppgörelsen. Vi är starkt kritiska till hur regeringen har hanterat frågan om sänkta dieselskatter för arbetsmaskiner. Löften som aldrig har verkställts och den senfärdighet med vilken frågan har behandlats har undergrävt jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.

Dieselskatten på arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruket är 3,33 kronor i Sverige. Motsvarande skatt är i Finland 0,68 öre och i Danmark 0,5 öre, omräknat till svenska kronor. Det räcker inte med, som uppgörelsen med stödpartierna föreslår, att dieselskatten sänks för jordbruksmaskiner. I likhet med våra grannländer bör den även sänkas på skogsmaskiner. Sveriges tillväxt och konkurrenskraft är nära förknippad med skogsindustrin. I jämförelse med vårt närmaste konkurrentland, Finland, har den svenska skogsindustrin en konkurrensnackdel på 350 miljoner kronor om året på grund av skillnader i dieselbeskattning. Diselselskatten bör således sänkas till i nivå med våra grannländer, för såväl jordbruksmaskiner som skogsmaskiner. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 29 april 2004

Ulla Löfgren (m)

Jan-Evert Rådhström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-05 Bordläggning: 2004-05-06 Hänvisning: 2004-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)