med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

Motion 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utförsäljning av SJ AB och Green Cargo AB.

Motivering

I skrivelsen redogör regeringen för hur det gamla affärsverket Statens järnvägar (SJ) omvandlats till statligt bolag och konsekvenserna av denna bolagsbildning.

Folkpartiet anförde i riksdagen inför bolagiseringen att den endast borde genomföras om den sågs som ett första led inför en utförsäljning av SJ kombinerat med att SJ skulle koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Dessutom krävde vi att en total avreglering av all järnvägstrafik skulle genomföras.

Nu är bolagiseringen genomförd och vi kan konstatera att det inte finns några planer hos regeringen vare sig på en utförsäljning av SJ AB eller på en fortsatt avreglering av järnvägstrafiken. Vad gäller frågan om koncentration på kärnverksamheten så har faktiskt bolagiseringen medfört att SJ AB nu sköter enbart persontransporter och Green Cargo AB godstransporterna, vilket är positivt.

Stat och kommuner skall inte ägna sig åt näringsverksamhet då det är olämpligt ur bl.a. konkurrenshänseende. Folkpartiet är motståndare till offentliga bolag, om de inte är motiverade av uppenbara folkhälsoskäl, och vi anser att SJ AB och Green Cargo AB bör säljas ut. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 9 april 2002

Kenth Skårvik (fp)

Elver Jonsson (fp)

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-09 Bordläggning: 2002-04-10 Hänvisning: 2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)