med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

Motion 2001/02:T74 av Lars Björkman och Tom Heyman (m)

av Lars Björkman och Tom Heyman (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att noga följa utvecklingen när det gäller lokaler som är direkt relaterade till den samlade kollektivtrafiken.

Motivering

Regeringen tar i sin skrivelse särskilt upp frågan om nyckelfunktioner i järnvägssystemet kopplat till bildandet av Jernhusen AB. Regeringen bedömer att det är ytterst väsentligt att utrymmen såsom exempelvis vänthallar kan garanteras utrymme i stationsbyggnader i direkt anslutning till spåren.

Vi delar denna uppfattning. Därför är det oroande att det på vissa håll finns tecken på att nyckelverksamheter överväger eller redan har flyttat till lokaler utanför stationshusen. Stationsbyggnader utgör en strategisk resurs för resandet, eftersom dessa numera fungerar som resecentra för all kollektivtrafik. Biljettförsäljning, trafikupplysning och väntutrymmen, strategiskt placerade, är av väsentlig betydelse för resenärernas bekvämlighet och operatörernas effektivitet. Av den anledningen anser vi det viktigt att regeringen särskilt följer utvecklingen när det gäller lokaler som är direkt relaterade till trafikverksamheten.

Stockholm den 9 april 2002

Lars Björkman (m)

Tom Heyman (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-09 Bordläggning: 2002-04-10 Hänvisning: 2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)