med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

Motion 2001/02:T72 av Sture Arnesson m.fl. (v)

av Sture Arnesson m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av bolagiseringen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förändra ägardirektiven för SJ så att större hänsyn skall tas till samhällsnyttan av trafikutbudet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ansvaret för stationsbyggnader skall överföras från Jernhusen AB till Banverket.

2 Inledning

Riksdagen godkände den 31 maj 2000 (prop. 1999/2000:78, bet. 1999/2000: TU11, rskr.1999/2000:238) att verksamheten vid affärsverket Statens järnvägar skulle överföras till aktiebolag, och regeringen bemyndigades att genomföra denna ombildning. Målet med bolagiseringen var att skapa effektiva och lönsamma järnvägsföretag som kan konkurrera med övriga på marknaden och samtidigt garantera kunderna bra och prisvärd service.

I proposition 1999/2000:78 ”Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.” talades det också om att ”väl fungerande järnvägstransporter är en viktig förutsättning för att tillgodose näringslivets behov av långväga transporter och för en konkurrenskraftig kollektivtrafik … En väl utvecklad järnvägstrafik kan också bidra till målet om en positiv regional utveckling.”

Regeringen sammanfattar i sin skrivelse att den valda strukturen medfört fördelar och ökar förutsättningarna för effektivitet och kvalitet i verksamheten samt ökad service för kunderna.

3 Bolagiseringen

Vänsterpartiet motionerade (mot. 1999/2000:T13) med anledning av proposition 1999/2000:78 ”Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.” om att den hittills genomförda avregleringen av tågtrafiken skulle utvärderas innan beslut om bolagisering genomfördes. Vänsterpartiets åsikt var och är fortfarande att bolagiseringen inte medför ett nyttjande av järnvägens kapacitet på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Inte minst har bolagiseringen visat att godstransporter på järnväg inte ökat i den takt som varit önskvärt. Det har däremot visat sig att bolagiseringen medverkat till att Green Cargo chockhöjt priset på vagnslaster i glesbygd samt beslutat om att inte trafikera vissa sträckor (Vänsterpartiets motion 2001/02:T351 ”Ägarstrategi för Green Cargo”). Vänsterpartiet anser att en helhet som tillgodoser samhällets intressen för gods- och persontransporter på järnväg bör vara ledstjärnan, inte ekonomiska krav som utelämnar möjligheten till miljövänliga transporter i alla delar av landet. Det innebär också att målet om positiv regional utveckling blir svårt att uppnå då prishöjningar och nedläggning av trafik i första hand drabbar glesbygden.

Vänsterpartiet anser vidare att avregleringen tillsammans med bolagiseringen inte i alla delar av landet inneburit en förbättrad kollektivtrafik. Fler operatörer har inneburit besvärligheter med bl.a. bokning av biljett. Stordriftsfördelar och samordningen minskar. Vidare har bolagiseringen varit negativ för arbetsmiljön. Lokförare och då främst inom Green Cargo har fler tunga nattskift genom att möjligheten till dagarbetstid mer eller mindre upphört.

I skrivelsen sägs att bolagets verksamhet kommer att rapporteras och utvärderas i den verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande som årligen avlämnas. Vänsterpartiet anser att en utvärdering av bolagiseringen ska ske utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kopplat till de av riksdagen beslutade trafikpolitiska målen och inte enbart grundat på effektivitet och ekonomiska intressen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4 Framtida styrning och kontroll

Regeringen pekar i skrivelsen på fokuseringen på kärnverksamheten och att denna även efter bolagiseringen ska ägas till 100 % av staten, något som bidrar till en god framtida styrning och kontroll av verksamheten. Vidare skriver regeringen att viss utförsäljning av verksamheter kan bli aktuell. Detta motsätter sig Vänsterpartiet då ytterligare utförsäljningar av verksamheter minskar möjligheterna för ett brett statligt ansvar för en sammanhållen järnvägstrafik till gagn för samhällets alla delar.

Vänsterpartiet anser att regeringens skrivningar om möjligheterna till framtida styrning och kontroll inte är tillräckliga för att klara en bra och sammanhållen järnvägstrafik. Vi menar att staten måste ta ett större helhetsansvar för att uppnå detta.

Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna i infrastrukturpropositionen föreslagit 100 miljarder kronor i järnvägsinvesteringar för kommande planperiod 2004–2015. Detta är bra. Men för att dessa stora investeringar ska vara en bra samhällsekonomisk investering krävs det att järnvägen kan nyttjas till fullo för såväl persontrafik som godstrafik. Därför krävs det att ägardirektiven till SJ är sådana att samhällsnyttan av trafiken framhävs och att avkastningskravet får stå åt sidan. Regeringen bör därför ges i uppdrag att förändra ägardirektiven till SJ så att större hänsyn ska tas till samhällsnyttan av trafikutbudet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

5 Tillhandahållande av stationstjänster

I och med bolagiseringen och renodlingen av verksamheten överfördes de flesta stationer till Jernhusen AB. Regeringen menade i proposition 1999/2000:78 ”Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.” att stationsbyggnaderna måste betraktas ha nyckelfunktioner i järnvägssystemet. Regeringen menade vidare att detta dock inte skulle få hindra en kommersiell utveckling av fastigheterna. Tyvärr är det det senare som inträffat och Jernhusen AB:s främsta mål är att skapa inkomster av sitt fastighetsbestånd och inte att ta ett helhetsansvar för ett bra järnvägssystem. Så är till exempel nästan samtliga stationsbyggnader i dag utbjudna till försäljning.

På stationerna har Banverket ansvar för informationsanläggningar, plattformar och plattformsförbindelser. Enligt riksdagsbeslut ska Banverket i framtiden också bli bidragsgivare till bl.a. byggande av framtida resecentra. Det är nödvändigt att ge ansvaret för stationsanläggningen till en part så att alla onödiga gränssnittsproblem bortfaller.

Vänsterpartiet anser därför att ägandet och ansvaret för stationsbyggnaderna ska överföras från Jernhusen AB till Banverket. Detta bör ske så att ett helhetstänkande för järnvägssystemet ska uppnås. Dessutom gäller det att klara de målsättningar som regeringen talar om i skrivelsen, som t.ex. fortsatt tillgång för operatörerna till nödvändiga utrymmen till rimliga kostnader. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 april 2002

Sture Arnesson (v)

Stig Eriksson (v)

Karin Svensson Smith (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-09 Bordläggning: 2002-04-10 Hänvisning: 2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)