med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

Motion 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen
1997/98:U64
av Birger Schlaug m.fl. (mp)

med anledning av skr. 1997/98:147 Redogrelse fr den svenska krigsmaterielexporten 1997


Inledning
Miljpartiet de grna har tidigare freslagit att en
avvecklingsplan skall utarbetas fr krigsmaterielexporten.
Dessa tidigare yrkanden har genomgende avstyrkts av
utskottet med utgngspunkt i att det finns behov av svensk
krigsmaterielexport fr att man skall kunna finansiera och
utveckla det svenska frsvaret. Upplysningsvis kan hrvid
nmnas att det svenska frsvaret rligen kostar staten cirka
40 miljarder kronor medan utfrseln av krigsmateriel under
r 1997 inbringade cirka 3 miljarder kronor. Trots detta kom
Sverige p nionde plats r 1996 bland vrldens exportlnder.
Exportinkomsterna av krigsmateriel torde drfr inte kunna
anses som ett brande argument fr finansiering av det
svenska frsvaret. Nr vi ven vet att krigsmaterielexporten
gr till lnder som Saudiarabien, Pakistan, Indien,
Indonesien m.fl. lnder mste man vl nd frga sig till
vilket pris vi vill "finansiera och utveckla det svenska
frsvaret".
Det skerhetspolitiska lget har under senare r genomgtt en genom-
gripande frndring s till vida att Sveriges skerhetspolitiska lge avsevrt
frbttrats, samtidigt som de stora hoten mot Sveriges och andras skerhet
inte r av militr utan av annan natur. De frsvars- och skerhetspolitiska
motiven fr svensk vapenexport har drmed till stor del bortfallit, varfr vi
nu terigen freslr att en avvecklingsplan utarbetas fr krigsmateriel-
exporten.
Krigsmaterielexport till
enskilda stater och omrden
Miljpartiet vill omedelbart stoppa den svenska
krigsmaterielexporten till diktaturer, lnder som innehar
krnvapen, konfliktomrden och till lnder dr det, enligt
Amnesty, frekommer omfattande och grova krnkningar av
mnskliga rttigheter.
Indien och Pakistan
Indiens och Pakistans ovntade provsprngningar visar
tydligt att den skerhetspolitiska situationen mellan tv
lnder och deras nrmaste grannar kan frndras frn en dag
till en annan. Ser man p den trersstatistik som regeringens
skrivelse redovisar, framgr det att bda lnderna konstant
importerar vapen frn Sverige.
EU:s utrikesministrar har nyligen beslutat att Indien mste upphra med
sina krnvapensprngningar och skriva p FN:s icke-spridningsavtal, annars
riskerar Indien handelssanktioner. Stndpunkten om ett vapenembargo och
indraget EU-bistnd vann inte bifall frn vriga EU-lnder. Regeringen br
nu g lngre n EU:s gemensamma stndpunkt. Miljpartiet krver att
Sverige omedelbart stoppar den svenska krigsmaterielexporten till Indien,
liksom till Pakistan vars senare provsprngningar i skrivande stund inte
hunnit diskuterats i EU.
Regeringens skrivelse
Regeringen fortstter liksom fregende r att p ett
frhllandevis knapphndigt vis redogra fr svensk
krigsmaterielexport. Miljpartiet de grna mste drfr
terigen upprepa tidigare krav, nmligen att regeringens
redovisning av svensk krigsmaterielexport br innefatta en
redogrelse fr vilken typ av materiel som slts till vilka
lnder och vilka fretag som tillverkar materiel. Vidare br
besked lmnas om vilka tillstnd till utlandssamverkan som
lmnats till svenska fretag.
Rttsliga problem i samband med
kad ppenhet
Viktigt r strre ppenhet och offentlighet nr det gller den
svenska krigsmaterielexporten.
D det tidigare har gjorts gllande att bde praktiska och rttsliga problem
kan vara frenade med en kad ppenhet br dessa frgor bde utredas och
tgrdas. Nr det gller t.ex. publicering av data uppdelat per mottagarland
s frutstter Miljpartiet att datorstdet till ISP inte skall utgra ett
hinder
fr en kad ppenhet. Vad avser sekretessbestmmelserna s tycks det hr
freligga oklarheter. Vi freslr drfr att regeringen tillstter en utredning
som ser ver sekretessen i samband med en utkad redovisning av beviljade
utfrseltillstnd, tillverkningsrtts- och samarbetsavtal.
verlmnande av renden
till regeringen
Det vergripande politiska ansvaret fr hanteringen av
krigsmaterielfrgor vilar regeringen, som i sin tur r
ansvarig infr riksdagen. Fr att riksdagen skall kunna
bedma regeringens styrning av praxis krvs ven
redogrelse fr vilka renden av principiell betydelse som
verlmnats till regeringen, sklet till verlmnandet och det
totala vrdet av de renden som avgjorts av regeringen.
Riksdagen kan hrvid inte enbart frutstta att regeringen
utnyttjar sin mjlighet att meddela freskrifter om
verlmnanden av renden.
En versyn av lagstiftning
och riktlinjer
Miljpartiet noterar att regeringen genomfr vrt krav att
tillstta en utredning som skall vervga och precisera det
avsnitt i riktlinjerna som behandlar fljdleveranser. Som vi
tidigare har pvisat s r begreppet fljdleveranser tnjbart
vilket har medfrt att det vxlar med den politiska
konjunkturen. Det br enligt vr mening vara samma
bestmmelser fr fljdleveranser som fr andra leveranser av
krigsmateriel. Det r det enda rimliga sttet att komma bort
frn de mjligheter till godtycklig elasticitet i tillmpningen
som begreppet fljdleveranser inrymmer. Det r vidare
rimligt att hela krigsmaterielsystem aldrig fr betraktas som
fljdleveranser.
En breddning av
krigsmaterielbegreppet
Den uppdelning som grs i regelverket mellan krigsmateriel
fr strid och vrigt krigsmateriel r enligt Miljpartiets
uppfattning bde olmplig och vilseledande. Den r
vilseledande s till vida att den ger intryck av att vrig
krigsmateriel inte r farlig eller hotfull. Drigenom skapar
den felaktiga frestllningar om den svenska
krigsmaterielexporten. Eftersom denna uppdelning inte har
ngot att gra med de effekter materielen har nr det gller
att stadkomma mnskligt lidande skall inte skilda regler
glla fr de olika materielkategorierna. De regler som gller
fr strid skall ven tillmpas fr vrig krigsmateriel. Detta
br riksdagen som sin mening ge regeringen till knna.
Som krigsmateriel i regelverkets mening br ocks anses all materiel som i
dag av exportfretagen benmns "frsvarsmaterial". Detta br riksdagen som
sin mening ge regeringen till knna.
Leveransgarantier
Ett vapenexportavtal strcker sig ver flera r, eftersom
fljdleveranser ocks ingr, och kan lpa lnge efter avtalets
ingende. Under den tiden kan samhllssituationen i ett land
frndras drastiskt och bli sdan att landet i frga inte
uppfyller de krav som frn svenskt hll finns fr att
vapenexport skall vara tillten. Miljpartiet frutstter drfr
att regeringen freslr en ndring, nr den terkommer med
frslag till riksdagen. Nr nya omstndigheter freligger,
som t.ex. att ett land har rkat i vpnad konflikt eller inte
lngre respekterar de mnskliga rttigheterna, mste all
krigsmaterielexport avbrytas. Detta br riksdagen som sin
mening ge regeringen till knna.
Komponentleveranser
I samarbetsavtalen mellan Sverige och utlndska kpare
frekommer ett slags obligatoriskt avtal, EUC (End User
Certificate - slutanvndarintyg) och ODP (Own Production
Declaration). Den sistnmnda anvnds vid
komponentleveranser. Det betyder att kparen inte fr slja
produkten vidare i obearbetat skick. Men om den svenska
komponenten anvnds i ett vapen som inte har svensk
identitet, kan det sljas vidare till stater, som enligt de
svenska vapenexportreglerna r undantagna fr svensk
export. Miljpartiet anser att eftersom svensk krigsmateriel
p detta stt kan hamna i "frbjudna stater", br i
fortsttningen slutanvndarintyg anvndas fr all svensk
export av vapen, inklusive komponenter. Detta br riksdagen
som sin mening ge regeringen till knna.
Lagfstande av riktlinjerna
Export av vapen utan tillstnd r i lag frbjuden. En rad
rdgivande riktlinjer finns i dag fr reglerande av svensk
vapenexport. I lagen om krigsmateriel och lagen om
strategiska produkter villkoras tillstnden. Bestmmelserna
r i dag restriktiva, men tillmpningen kan trots detta vara
liberal.
Regeringen har tidigare avvisat krav p lagreglering av riktlinjerna fr
krigsmaterielexport. Sedan dispensgivningen frn 1996 verfrts frn
regeringen till en sjlvstndig myndighet har frgan kommit i ett nytt lge.
En myndighet br styras av en av Sveriges riksdag antagen lag. Regeringen
br terkomma med frslag till riksdagen om lagreglering av riktlinjerna fr
krigsmaterielexport. Detta br riksdagen som sin mening ge regeringen till
knna.
Samarbetet inom EU och
vidareexport av
krigsmateriel
EU:s utrikesministrar har nu enats om en uppfrandekod om
vapenexport. Miljpartiet befarar att den pgende
utvecklingen kan medfra en liberalisering av svensk
vapenexport. Ett exempel p detta r kommissionens
meddelande dr man freslr att export av gemensamt
utvecklade produkter skall f ske enligt de regler som gller i
det land dr produkten tillverkas eller salufrs. Enligt de
svenska riktlinjerna r huvudprincipen att svenska regler
skall glla vid gemensamt utvecklade produkter om den
gemensamma produkten har vervgande svensk identitet.
Mot bakgrund av att det blir svrare att faststlla identitet i
samverkansprojektet vervgs en versyn av de svenska
reglerna i detta avseende. Miljpartiet motstter sig en
versyn som resulterar i en frsvagning och liberalisering av
de svenska reglerna.
Konstitutionsutskottet har tidigare redovisat en statistisk bild ver alla
avtal om tillverkningsrtt och avtal och samarbetsavtal avseende gemensam
utveckling eller produktion av krigsmateriel, fram till juli 1995.
Av utskottets redovisning framgr hur mnga av tillverkningsavtalen,
respektive samarbetsavtalen som medger vidareexport till stater som inte
godknts fr direktexport frn Sverige (dr export sker enligt p frhand
upprttade listor eller helt utifrn samarbetslandets bestmmelser).
Det vore av stort vrde fr debatten om svensk krigsmaterielexport om
regeringen i nstkommande skrivelse vill uppdatera denna statistik och
redovisa vad som hnt sedan det andra halvret 1995.

Hemstllan

Hemstllan
Med hnvisning till det anfrda hemstlls
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att en avvecklingsplan utarbetas fr krigsmaterielexporten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om ett omedelbart stopp av den svenska krigsmaterielexporten till
diktaturer, lnder som innehar krnvapen, konfliktomrden och till lnder dr
det, enligt Amnesty, frekommer omfattande och grova krnkningar av
mnskliga rttigheter,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att Sverige omedelbart stoppar den svenska krigsmaterielexporten
till Indien och Pakistan,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att regeringens redovisning br innefatta en redogrelse fr
vilken typ av materiel som slts till vilka lnder och vilka fretag som
tillverkar dem,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att besked br ges om vilka tillstnd till utlandssamverkan som
lmnats till svenska fretag,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om en utredning som skall se ver sekretessen i samband med en
utkad redovisning av beviljade utfrseltillstnd, tillverkningsrtts- och
samarbetsavtal,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om en redogrelse ven fr vilka renden av principiell betydelse
som verlmnats till regeringen,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att det br vara samma bestmmelser fr fljdleveranser som fr
andra leveranser av krigsmateriel,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att hela krigsmaterielsystem aldrig fr betraktas som
fljdleveranser,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att de regler som gller fr strid ven skall tillmpas fr vrig
krigsmateriel,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att som krigsmateriel i regelverkets mening ocks br anses all
materiel som i dag av exportfretagen benmns "frsvarsmaterial",
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att nr nya omstndigheter freligger, som t.ex. att ett land har
rkat i vpnad konflikt eller inte lngre respekterar de mnskliga
rttigheterna, mste all krigsmaterielexport avbrytas,
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att slutanvndarintyg br anvndas fr all svensk export av
vapen, inklusive komponenter,
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att riktlinjerna fr krigsmaterielexport br lagregleras,
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om att avvisa EU-kommissionens frslag att export av samtillverkade
produkter skall f ske enligt de regler som gller i det land dr produkten
tillverkas eller salufrs,
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i motionen
anfrts om kompletterande redovisning av tillverkningsrttsavtal och
samarbetsavtal.

Stockholm den 28 maj 1998
Birger Schlaug (mp)
Marianne Samuelsson (mp)

Bodil Francke Ohlsson (mp)

Elisa Abascal Reyes (mp)

Kia Andreasson (mp)

Peter Eriksson (mp)

Gunnar Goude (mp)

Barbro Johansson (mp)

Thomas Julin (mp)

Per Lager (mp)

Ewa Larsson (mp)

Gudrun Lindvall (mp)

Annika Nordgren (mp)

Roy Ottosson (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Yvonne Ruwaida (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-05-28 Bordläggning: 1998-05-29 Hänvisning: 1998-06-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)