med anledning av redog. 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter

Motion 2009/10:MJ1 av Anders Ygeman m.fl. (s)

av Anders Ygeman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hanteringen av kommande överskott av utsläppsrätter.

Motivering

Med de klimatåtgärder som tidigt initierades och genomfördes av socialdemokratiska regeringar, samt de åtgärder som nu pågår, minskar Sverige sina utsläpp av växthusgaser med ca 10 % fram t.o.m. 2012. Därmed klarar vi med god marginal de åtaganden som vi har enligt Kyotoprotokollet och enligt EU:s s.k. bördefördelning. EU:s fördelning gör det till och med möjligt att öka utsläppen med 4 % – en åtgärd som dock aldrig har övervägts under socialdemokratiskt styre.

Den goda marginalen i det nationella klimatarbetet ger Sverige ett överskott av utsläppsrätter. Hur detta överskott ska hanteras beslutas av regeringen; utsläppsrätterna kan annulleras, sparas eller säljas i enlighet med Kyotoprotokollets skrivningar. Väljer regeringen att sälja, eller spara, det kommande överskottet får det till följd att vi inte uppnår vårt nationella delmål om en minskning på minst 4 % t.o.m. 2012. Detta trots att utsläppen i Sverige väntas fortsätta att minska.

Riksrevisionen har i en rapport granskat regeringens och ansvariga myndigheters hantering av Sveriges nationella innehav och kommande överskott av utsläppsrätter. Riksrevisionens styrelse anser nu att regeringen måste redovisa hur den tänker agera i fråga om överskottet. Styrelsen förutsätter att regeringen lämnar en redovisning till riksdagen.

Vi ställer oss bakom riksrevisionsstyrelsens uppmaning till ett klargörande. Vi motsätter oss också en eventuell försäljning av överskottet som skulle göra att Sverige inte möter det av riksdagen beslutade delmålet.

Från socialdemokratisk sida är vi tydliga i vår politik: Det överskott av rättigheter som motsvarar skillnaden mellan Kyotoåtaganden och det nationella delmålet ska annulleras. Annullerar vi överskottet minskar vi utsläppen. Detta är avgörande för att det svenska klimatmålet ska kunna uppnås.

Sedan hösten 2006 pågår en kursändring i svensk klimatpolitik. Ambitionsnivån har stadigt sänkts och i stället för att som tidigare gå före mot mer långtgående mål har den borgerliga regeringen valt att lägga sig i nivå, eller under, med övriga EU-länder. Vi fruktar att hanteringen av överskottet av utsläppsrätter blir ytterligare en negativ milstolpe i denna politik.

Stockholm den 12 februari 2010

Anders Ygeman (s)

Carina Ohlsson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Aleksander Gabelic (s)

Bo Bernhardsson (s)

Roland Bäckman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-02-12 Bordläggning: 2010-02-18 Hänvisning: 2010-02-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)