med anledning av prop. 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

Motion 2022/23:39 av Per Söderlund m.fl. (SD)

av Per Söderlund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera effektivitet och träffsäkerhet av åtgärderna efter implementering av direktivet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår att svenska plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om vad de som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster tjänar. Uppgifterna ska rapporteras till skattemyndigheten i det land där plattformsoperatören har hemvist. Förslaget gör att EU:s medlemsländer kan tillhandahålla information om plattforms­operatörernas gränsöverskridande handel, vilket bidrar till att medlemsstaterna kan upprätthålla en mer korrekt beskattning där rätt andel skattas i rätt land inom EU. Förslaget kommer att påverka plattformsoperatörerna både operativt och administrativt, och därmed är det dels viktigt att förslaget inte omfattar fler aktörer än nödvändigt, dels viktigt att utvärdera om förslaget har den effektivitet och träffsäkerhet man önskat efter att implementering har skett.

Undanta försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner

Förslaget är en administrativt betungande åtgärd för plattformsoperatörerna, vars data många gånger inte kommer att leda till någon åtgärd från Skatteverkets sida. Att in­hämta mer information än nödvändigt påverkar den personliga integriteten för privat­personer. Försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner är lämpligt att undanta från rapportering då dissonansen mellan svensk rätt och rapporteringskraven riskerar att leda till ökad rättsosäkerhet för enskilda. Dessutom var syftet med förslaget inte att omfatta privatpersoner utan att uppnå korrekt beskattning av kommersiell verksamhet. Vidare är en ökad cirkularitet positivt ur miljö- och klimatperspektiv och därmed något vi inte bör försvåra genom ökad börda för plattformar som möjliggör handel med begagnade varor. Av denna anledning bör privatpersoner undantas från förslaget vid försäljning av begagnade varor.

Utvärdera effektivitet och träffsäkerhet senast tre år efter implementering

Regeringens förslag är en åtgärd som är långtgående, administrativt tungt, berör mäng­der av data som inte berör beskattning och med stor sannolikhet kommer att träffa aktörer som inte borde omfattas. Förslagets effektivitet kan ifrågasättas. I detta fall är det viktigt att utvärdera förslaget efter implementeringen där utvärderingen ska inne­hålla en analys av om information som rapporteras enligt detta regelverk även omfattas av andra rapporteringsplikter. Det bör därmed inom en treårsperiod göras en utvärdering i syfte att klargöra huruvida systemet fungerar som tänkt och gett önskad effekt och träffsäkerhet.

 

 

Per Söderlund (SD)

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-02 Granskad: 2022-11-07 Bordlagd: 2022-11-08 Hänvisad: 2022-11-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)