med anledning av prop. 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor

Motion 2022/23:2288 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att höja den övre avståndsgränsen i gällande lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att förstärka kilometersatsen i gällande lagstiftning samt schablonbeloppen och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur skattefelet i reseavdraget kan minska och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under föregående riksmöte röstade riksdagen för ett reformerat reseavdrag som är enklare, färdmedelsneutralt och bättre anpassat för att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet (prop. 2021/22:228). Socialdemokraterna remitterade i regerings­ställning ett förslag om att ytterligare förstärka skattereduktionen genom att höja den övre avståndsgränsen och förstärka nivåerna till motsvarande 25 kronor milen. Den högerkonservativa regeringen och Sverigedemokraterna har lämnat en proposition som avser att riva upp den av riksdagen i juni beslutade reformen. Det skulle innebära att 260 000 personer går miste om att ta del av det reformerade reseavdraget.

Ett viktigt skäl till att reseavdraget behövde reformeras var att reseavdraget som det är utformat i dag uppgår till det enskilt största skattefelet. Regeringens förslag om att återgå till det gamla reseavdraget riskerar att leda till att det skattefelet består. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag om hur skattefelet på ett rimligt sätt kan minskas.

Socialdemokraterna välkomnar att den nya regeringen fullföljer Socialdemokra­ternas arbete med att förstärka schablonbeloppen för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet, samt för hemresor.

Socialdemokraterna står fast vid att den nya, reformerade skattereduktionen för arbetsresor ska genomföras i enlighet med riksdagens tidigare beslut. Om riksdagen avslår regeringens proposition bör regeringen skyndsamt återkomma med förslag om att den övre avståndsgränsen och kilometersatsen bör höjas till 120 kilometer respektive 80 öre, i enlighet med den promemoria som remitterades av Regeringskansliet i maj 2022 (Fi2022/01470).

Med anledning av ovanstående bör regeringens proposition om bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor avslås.

 

 

Mikael Damberg (S)

Gunilla Carlsson (S)

Björn Wiechel (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Adnan Dibrani (S)

Eva Lindh (S)

Joakim Sandell (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-29 Granskad: 2022-12-01 Bordlagd: 2022-12-02 Hänvisad: 2022-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)