med anledning av prop. 2021/22:65 En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Motion 2021/22:4347 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket efter ansökan bör få förlänga anståndstiden med som längst 36 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjlighet till individuellt anpassade avbetalningsplaner som kan löpa över längre tid än 36 månader och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att Skatteverket får förlänga anståndstiden med ytter­ligare som längst 15 månader efter ansökan, efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. Förlängningen förutsätter att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalnings­plan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalt senast den förfallodag som infaller närmast efter det att denna ytterligare förlängda anståndstid upphör.

Det är rimligt att anståndstiden förlängs för att säkra att i grunden livskraftiga före­tag inte hamnar på obestånd till följd av pandemin. Möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar är en viktig krisåtgärd som har varit av stor betydelse för att undvika ökad arbetslöshet och konkurser.

Moderaterna står bakom regeringens förslag att förlänga avbetalningstiden. För att säkra jobb och ge företag en god möjlighet att återhämta sigoch en mer realistisk chans att betala av skatteanståndenär det dock av betydelse att avbetalningstiden är längre än den regeringen föreslår. Med regeringens förslag om en kort avbetalningstid är den praktiska konsekvensen att många företag står inför konkurs.

Utöver den olycka som alla potentiella konkurser för med sig för anställda och företagare, riskeras även ett bortfall av skattemedel om tiden för avbetalning är för kort. De personliga liksom samhälleliga kostnaderna skulle bli stora i det fall en konkursvåg bryter ut i ett antal branscher. Arbetslösheten riskerar i det läget att stiga markant från redan höga nivåer. En viktig orsak till att Moderaterna har varit pådrivande för förbätt­rade företagsstöd sedan coronakrisen inleddes är att det vore skadligt för samhällseko­nomin om annars livskraftiga företag och branscher slås ut av en djup, men tillfällig nedgång. Detta gäller även nu.

Flera remissinstanser riktar kritik mot den korta avbetalningstiden mot bakgrund av hur förutsättningarna ser ut i många branscher att under den föreslagna tiden kunna be­tala tillbaka skattebeloppen. Regeringen motiverar inte närmare varför just 15 månader är en lämplig tidsfrist. Flera remissinstanser som lyfter två till tre år som en nödvändig tidshorisont, och gör det mot bakgrund av hur den faktiska ekonomiska situationen ser ut just nu för många företag såsom butiker, restauranger, kaféer och hotell etc. En mer väl avvägd förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga an­stånd är 36 månader, mot bakgrund av den ekonomiska realiteten i företagen.

Det är centralt att även säkra möjligheter till undantag i lagstiftningen i det fall det finns befogade skälexempelvis i det fall anståndsbeloppen uppgår till särskilt stora belopp i förhållande till företagets normala resultatnivåerför att avbetalningen sker längre än under 36 månader. En sådan möjlighet bör finnas i form av att individuellt anpassade avbetalningsplaner kan upprättas och utgöra ett komplement till den längre avbetalningstiden. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett sådant förslag som möjliggör att individuella avbetalningsplaner kan upprättas hos Skatteverket som även kan sträcka sig under en längre tid än vad förlängningen av anståndstiden omfattar.

 

 

Niklas Wykman (M)

 

Helena Bouveng (M)

Magnus Stuart (M)

Kjell Jansson (M)

Fredrik Schulte (M)

 

Motionen behandlas inte Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-12-15 Granskad: 2021-12-16 Bordlagd: 2021-12-17 Hänvisad: 2021-12-20 Förfallen: 2022-01-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)