med anledning av prop. 2021/22:65 En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Motion 2021/22:4346 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlängningen av anståndstiden för företagens skatteinbetalningar ska uppgå till 36 månader och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås en förändring i lagen om anstånd (2009:99) för inbetalning av skatt under vissa omständigheter. Skatteverket ska, efter ansökan från ett företag, ha möjligheten att förlänga anståndstiden med ytterligare 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden passerat. Möjligheten att förlänga anståndstiden sker under förutsättning att Skatteverket godkänner en avbetalningsplan, där hela anståndsbeloppet ska ha betalats in till myndigheten innan den utökade anståndstiden upphört.

Kristdemokraterna ser mycket positivt på att möjligheten för Skatteverket att bevilja anstånd – mer specifikt för avdragen preliminärskatt, arbetsgivaravgiften och mervärdes­skatt – finns på plats. Lagen om dessa tillfälliga anståndsbestämmelser infördes som en reaktion på den globala finanskrisen 2008–2009 och möjligheten till att bevilja tillfälliga anstånd återinfördes den 30 mars 2020 med hänsyn till den ekonomiska kris som uppstått som en följd av covid-19. Ändamålet var att dämpa de likviditetsproblem som många välfungerande, svenska företag har fått möta till följd av restriktioner som införts för att minska smittspridningen. Trots åtgärder har över 140000 personer varslats om uppsäg­ning mellan mars 2020 och oktober 2021.[1] Att antalet företagskonkurser trots allt höll sig på samma nivå för 2020 som 2019[2] beror sannolikt till stor del på de många åtgärder som riksdagen beslutat om.

Regeringens implementering av dessa pandemiåtgärder har däremot haft stora brist­er, vilket ökat osäkerheten för företagen under en redan svår tid. Stödåtgärderna riktade till näringslivet har presenterats med kort varsel och inte sällan varit svåra att tolka. Ex­empelvis förstärkningar och förlängningar av företagsstöd har beslutats med kort fram­förhållning några månader i taget och tagit stora handläggningsresurser i anspråk hos myndigheterna. Även i de fall då regeringen haft kunskap om sena vaccinationsleveran­ser och liknande, har de ändå inte tagit höjd för detta genom att ge näringslivet långsik­tiga och tydliga besked.

Här har vi nu en möjlighet att ge näringslivet långsiktighet. Det är positivt att an­ståndstiden föreslås förlängas, men Kristdemokraterna anser att den ska förlängas med 36 månader i stället för de 15 månader som regeringen föreslår. Detta ger fler företag möjlighet att betala av sin skuld i stället för att en annars välfungerande verksamhet tvingas lägga ned. En utökning innebär dock att uppbördsförlusterna, dvs. skillnaden mellan påförda skatter till företagen och betalda skatter, ökar. Kristdemokraterna anser dock att det omsättningstapp som många företag upplevt under pandemin kan ta längre tid att återhämta sig från, vilket motiverar att anståndstiden förlängs med 36 månader. Förlusten av att jobb försvinner när företag tvingas i konkurs förväntas också vara större och mer skadlig för samhällsekonomin än kostnaden för staten att förlänga anstånds­tiden.

Med hänsyn till att Skatteverket beviljar en avbetalningsplan för varje sökande, som dessutom bara ges om särskilda omständigheter föreligger, kommer företag inte att kunna utnyttja ett längre skatteanstånd på felaktiga grunder. Därför tror Kristdemokra­terna, i likhet med remissinstanser, såsom Svenskt Näringsliv, Visita, Srf Konsulterna och Svensk Handel, att det finns stora vinster med att anståndstiden förlängs mer än i regeringens förslag. Visita pekar exempelvis i sitt remissvar på att en tredjedel av hotell- och restaurangföretagen inte kommer att kunna betala tillbaka sina skatteanstånd efter 15 månader med normal lönsamhet. Kristdemokraterna vill ge näringslivet som är de som skapar jobb och skatteintäkter till vår gemensamma välfärd bättre långsiktighet än så, i stället för de kortsiktiga justeringar som regeringen hittills levererat.

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Halef (KD)


[1] Ekonomifakta (11 december 2021). Varsel om uppsägning.

[2] Ekonomifakta (11 december 2021). Företagskonkurser.

Motionen behandlas inte Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-12-15 Granskad: 2021-12-16 Bordlagd: 2021-12-17 Hänvisad: 2021-12-20 Förfallen: 2022-01-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)