med anledning av prop. 2021/22:50 Krav på rapportering av betalningstider

Motion 2021/22:4292 av Arman Teimouri m.fl. (L)

av Arman Teimouri m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rapporteringen bör följa räkenskapsåret och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ifall gränsen för rapporteringsskyldigt företag bör höjas till 499 anställda och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av lagen efter dess ikraftträdande bör genomföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. Förslaget innebär att det införs en ny lag om rapportering av betalningstider.

Enligt lagen ska företag som är bildade enligt svensk rätt och som har fler än 250 an­ställda årligen till Bolagsverket rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som är verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda. Uppgifter om betalningstider ska avse den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid. Uppgifterna ska redovisas var för sig för företag med 0–9 anställda, 10–49 anställda och 50–249 anställda.

De rapporterade uppgifterna ska publiceras och vara sökbara i ett register och Bolags­verket ska kunna förelägga ett rapporteringsskyldigt företag som inte har rapporterat in uppgifter att fullgöra rapporteringsskyldigheten. Ett sådant föreläggande ska få förenas med vite. Frågor om utdömande av vite ska prövas av Bolagsverket.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. Rapportering ska ske första gången senast den 30 september 2023 och omfatta perioden fr.o.m. den 1 juli 2022 t.o.m. den 30 juni 2023.

Liberalerna delar regeringens allmänna ambition i detta fall, om att underlätta för små och medelstora företag att växa och utvecklas genom att minska byråkratin och förkorta betalningstiderna.

För oss liberaler är företagandet både ett utryck för individens möjlighet att förverk­liga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Däremot anser vi att rapporteringen bättre bör följa räkenskapsåret och att gränsen för företagens rapporteringsskyldighet till Bolagsverket är för snävt satt och bör höjas till 499 anställda för att ytterligare underlätta för företagen och minska krånglet. Till sist menar vi att regeringen bör planera för att lagen utvärderas efter dess ikraftträdande för att se om den har fått avsedd effekt.

Arman Teimouri (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-17 Bordlagd: 2021-11-22 Granskad: 2021-11-22 Hänvisad: 2021-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)