med anledning av prop. 2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

Motion 2021/22:4316 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilda skäl för återkallelse av ett godkännande gällande tvåårsregeln bör tydliggöras ytterligare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i landet en bor, vilken bakgrund en har eller om en är flicka eller pojke. Grunden för barns och ungas möjlighet att göra en resa i livet och uppnå sina livsdrömmar läggs i trygga familjer och i en skola som möter varje elev på sina villkor. Det är därför viktigt att vi säkerställer att skolor levererar utbildning av hög kvalitet. Ägar- och ledningsprövning har tjänat svensk skola väl genom att skolor som inte levt upp till skolans demokrati- och utbildningsuppdrag har fått stänga. Här måste vi fortsatt ställa tydliga och hårda krav på huvudmännen. Skol­inspektionens granskning och befogenheter är centrala i det. Oseriösa huvudmän som inte lever upp till skollagens krav underminerar välfärdens legitimitet, och måste kunna stängas snabbare.

Det är angeläget att ökade möjligheter ges för Skolinspektionen att stänga skolor som inte lever upp till höga kvalitetskrav. Det är en fråga som Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna arbetat med inom ramen för januariavtalet och därför välkomnar vi propositionen. Att regleringen nu blir mer tydlig och likartad för offent­liga och enskilda skolhuvudmän är positivt. Det leder till mer likvärdiga villkor för elevernas utbildning, oavsett huvudman. Centerpartiet vill betona angelägenheten av propositionens förslag för en reglering om särskild grund för att kunna ingripa snabbare när huvudmän vid upprepade tillfällen uppvisar allvarliga missförhållanden, nya eller gamla.

Centerpartiet anser att det är bra att regleringen förtydligar Skolinspektionens rätt att återkalla ett godkännande om huvudmannen begär det, om huvudmannen gått i konkurs eller har försatts i tvångslikvidation. Vi ser däremot att det finns delar i propositionens förslag kring återkallelse av tillstånd av ett godkännande som huvudman som behöver förtydligas. Centerpartiet anser att det är viktigt att de särskilda skälen tydliggörs för när myndigheten ska avstå från att återkalla hela eller delar av tillstånden som inte använts. Det är i linje med flera remissinstanser såsom Statens skolverk och Förvaltningsrätten i Stockholm som menar att det är oklart vad som avses med särskilda skäl. Regeringens bedömning är att det ska utvecklas i praxis vad som är särskilda skäl. Centerpartiet anser att det också kan finnas skäl som exempelvis särskild händelse, som ligger utanför enskilda huvudmäns kontroll men som påverkar en nyetablering av verksamhet, som borde beaktas vid återkallelse av tillstånd. Centerpartiet välkomnar att fler exempel på särskilda skäl har tillkommit sedan remisspromemorian men anser att det bör tydlig­göras ytterligare vad som avses med särskilda skäl för att skapa mer tydlighet i lagen. Detta bör regeringen ges till känna.

Fredrik Christensson (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-19 Granskad: 2021-11-26 Bordlagd: 2021-11-29 Hänvisad: 2021-11-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)