med anledning av prop. 2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

Motion 2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verksamhetsförbud ska följa den enskilda individen som rektor, huvudman eller styrelserepresentant och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förtydligande av tvåårsregeln och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett stärkt uppdrag för Skolinspektionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förslagen i propositionen är välkomna, även om det är anmärkningsvärt att förslag om ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister ligger på bordet först nu. I nuläget är det inte möjligt att tvinga en kommunal verksamhet att stänga på grund av allvarliga missförhållanden. Den ökade möjligheten för staten att i praktiken gå in på ledningsnivå i en kommunal verksamhet och lösa problem – kanske genom åtgärder som kommunala huvudmän inte vill genomföra eller som de hade velat vidta på annat sätt – ligger i linje med Sverigedemokraternas önskemål om att flytta ansvaret för kvaliteten i skolan närmare staten.

Verksamhetsförbudet ska följa individen

1. Regeringen lägger fram förslag som förenklar möjligheten att införa verksamhets­förbud, vilket Sverigedemokraterna välkomnar. Enligt regeringens förslag ska Skol­inspektionen kunna besluta om tillfälligt verksamhetsförbud om det är sannolikt att myndigheten senare kommer att fatta ett beslut om verksamhetsförbud. Förslaget omfattar såväl kommunala som regionala och enskilda huvudmän. Här finns ett gyllene tillfälle att samtidigt lagfästa att verksamhetsförbud ska följa den individ som fått verksamhetsförbudet i egenskap av rektor, huvudman eller styrelseledamot för att förhindra att vederbörande ges tillstånd att driva, öppna eller ta över en annan skol­verksamhet. Regeringens förslag bör kompletteras med att verksamhetsförbudet ska följa den enskilda individen som rektor, huvudman eller styrelserepresentant.

Förtydligande av tvåårsregeln

2. Tvåårsregeln, och möjligheten till undantag från densamma, behöver förtydligas för att t.ex. inte slå mot fristående glesbygdsskolor som kämpar med sin överlevnad. Förslaget medger förvisso att det finns situationer när en enskild huvudman har legitima behov att under längre tid än två år inte bedriva hela eller delar av verksamheten, som vid t.ex. uteblivet elevunderlag att hålla en viss årskurs i grundskolan, men vi konsta­terar att det kommer att råda godtycke vid tillämpning. Tvåårsregeln riskerar således att slå särskilt hårt mot små ofta föräldradrivna friskolor som har uppstått när kommunen har beslutat att lägga ned skolor i glesbygd. Två år är dessutom en mycket kort tidsram om kommunen t.ex. behöver ändra detaljplanen, eller om en skolas bygglov blir överklagat eller om verksamhetens hyreskontrakt sägs upp. Sverigedemokraterna vill se ett förtydligande kring rätten till undantag från tvåårsregeln. Detta undantag ska rent generellt ges vid omständigheter som skolan inte kan råda över och särskild hänsyn ska tas för bevarandet av skolor i glesbygd.

Ett stärkt uppdrag för Skolinspektionen

3. Skolinspektionen ska ha återkallat godkännande, eller beslutat om statliga åtgärder för rättelse, under nio fall under perioden 2014–2019. Enligt propositionen bedöms de nya reglerna endast leda till ”något fler beslut om återkallelse respektive verksamhets­förbud eller statliga åtgärder för rättelse”. Sverigedemokraterna noterar att förslag om skärpt tillsyn lyser med sin frånvaro i regeringens förslag. Skolinspektionen bör få ett uppdrag att bättre följa upp de åtgärder som skolan ska vidta efter ett beslut med förelägganden om brister. I annat fall riskerar regeringens förslag bli ett slag i luften vad gäller faktisk stängning av skolverksamhet med allvarliga brister. Propositionens förslag för ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister måste kombineras med en kraftig satsning på oanmälda besök mot de verksamheter där problemen kan antas vara störst.

Patrick Reslow (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Richard Jomshof (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-18 Granskad: 2021-11-26 Bordlagd: 2021-11-29 Hänvisad: 2021-11-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)