med anledning av prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

Motion 2021/22:4270 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen i den del som avser att ta bort kunskapskraven ur skolans styrdokument.
  2. Riksdagen avslår propositionen i den del som avser att ta bort kunskapskrav och kravnivåer även i de lägre årskurser där betyg inte sätts.

Motivering

I propositionen lämnar regeringen ett antal förslag som syftar till att betygen som sätts bättre ska spegla elevers kunskaper samtidigt som de ska främja elevers kunskaps­utveckling. Det är en god ambition och Liberalerna är för att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan.

Liberalerna menar att såväl grund- som gymnasieskolan är i behov av flera reformer som syftar till att höja kunskapsresultaten och stärka likvärdigheten, så att fler elever kan nå sin fulla potential. Vi menar att det är självklart att skolans huvudsakliga upp­drag måste vara kunskapsförmedling, och därför behöver skolsystemet en politik som vågar sätta kunskap i första rummet.

Vi införde kunskapskrav i skolans styrdokument i syfte att tydliggöra att det ställs krav på kunskap i skolan. Regeringen föreslår att ordet kunskapskrav ska strykas från skolans styrdokument och att kravnivåer ska slopas i de årskurser där betyg inte sätts. I stället för kunskapskrav vill regeringen att det ska kallas för ”betygskriterier och kriteri­er för bedömning av kunskaper”.

Liberalerna vänder sig starkt emot dessa förslag av flera skäl. Vi delar förvisso den bedömning som framgår av lagrådsremissen om förslaget. I den konstateras det att ordet ”kunskapskrav” har ett starkt signalvärde och anses ha ett strikt fokus på kunskap. Av detta kan uppenbarligen dras olika slutsatser. Till skillnad från regeringen menar Liberalerna att det är positivt att skolans styrdokument har skrivningar som sänder en tydlig signal om att skolan ställer krav på kunskap. För oss är det ett positivt signalvärde om betydelsen av kunskap i skolan. Riksdagen bör avslå förslaget om att slopa kunskaps­krav i styrdokumenten som reglerar de olika skolformerna.

Liberalerna har vidare inte bara infört kunskapskrav för elever i årskurser som får betyg, utan även för övriga elever. Det finns således kunskapskrav för alla årskurser i grundskolan i alla centrala ämnen, redan från första årskursen. Det var ett viktigt steg i rätt riktning, då det tidigare helt saknades kunskapskrav i de tidiga årskurserna. Reger­ingen föreslår nu att kunskapskraven för de yngre eleverna ska slopas och i stället ersät­tas med det mer abstrakta ”kriterier för bedömning”. Riksdagen bör således avslå för­slaget att slopa kunskapskrav för de årskurser som i dag inte har betyg.

Fredrik Malm (L)

Maria Nilsson (L)

Johan Pehrson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-04 Granskad: 2021-11-15 Bordlagd: 2021-11-16 Hänvisad: 2021-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)