med anledning av prop. 2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak

Motion 2021/22:4774 av Helena Vilhelmsson och Per Åsling (båda C)

av Helena Vilhelmsson och Per Åsling (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur Sverige genom EU:s direktiv 92/83/EEG kan differentiera alkoholskatten för små producenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens proposition 2021/22:217 innehåller bl.a. förslag på kraftiga höjningar av alkoholskatten öl, vin och andra jästa drycker. Alkoholskatten i Sverige i dag är redan en av EU:s högsta. En ytterligare höjning riskerar att i stället för att få den negativa effekt på konsumtionen som regeringen önskar leda till ökad illegal handel. Skattehöjningen riskerar därtill att slå särskilt mot mindre producenter.

I Sverige finns i dag över 600 ölbryggerier, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. De flesta är små företag, s.k. småbryggerier, och de återfinns ofta i små orter och i glesbygd där de bidrar till lokal kultur och nya arbetstillfällen. Trots att antalet svenska ölbryggerier har ökat de senaste åren har småbryggerierna svårt att etablera sig och växa, eftersom branschen karaktäriseras av hård konkurrens och betydande stordrifts­fördelar.

Enligt EU:s direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker finns en möjlighet för medlemsländer att differentiera alkoholskatten utifrån produktionsvolym, för att underlätta för småbryggerier att etablera sig och växa. Den övre produktionsgränsen för differentiering enligt EU-direktivet är för närvarande 20 miljoner liter per år.

Nästan alla EU-länder har valt att använda möjligheten till differentiering, däribland Danmark och Finland. Även Norge och Storbritannien har en differentierad alkoholskatt för småbryggerier. Tillämpningen av skattelättnaden varierar mellan länderna, och EU tillåter en differentiering upp till 50 procent av standardpunktskattesatsen.

Centerpartiet anser att det är på tiden att Sverige följer såväl våra nordiska grann­länder som europeiska kollegor och inför en differentiering av alkoholskatten för små produktionsvolymer av öl.

Sveriges småbryggerier bidrar till en levande landsbygd, skapar arbetstillfällen i sina hemorter och bidrar till en mer positiv och sund dryckeskultur. Småbryggerierna specialiserar sig ofta på innovativ och förhållandevis dyr hantverksöl, en produktgrupp som sällan ingår i en riskkonsuments varukorg, och en differentiering skulle därför sannolikt inte ha någon märkbar negativ effekt på folkhälsan.

Eftersom småbryggeriernas produktionsvolym endast utgör ett fåtal procent av all svenskbyggd öl skulle därtill ett eventuellt skattebortfall vid en differentiering vara för­hållandevis litet, samtidigt som effekten för det enskilda småföretaget skulle vara stor.

Centerpartiet ser därför ingen anledning till varför regeringen inte föreslår en differentiering av alkoholskatten när man nu går fram med ett förslag på förändrad alkoholskatt.

Mot denna bakgrund föreslår Centerpartiet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur Sverige genom EU:s direktiv 92/83/EEG kan differentiera alkoholskatten för små producenter.

 

 

Helena Vilhelmsson (C)

Per Åsling (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-06-15 Granskad: 2022-06-20 Bordlagd: 2022-06-21 Hänvisad: 2022-06-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)