med anledning av prop. 2021/22:237 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer

Motion 2021/22:4715 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att avskaffa undantaget för tillgodoräknande av försäkringstid i hemlandet i samtliga fall, även retroaktivt, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har under långt tid framhållit vikten av ett regelverk som är likvärdigt och inte behandlar en grupp av människor som kommer till Sverige med flyktingskäl mer förmånligt än dem som kommit till Sverige av andra skäl eller dem som redan bor i Sverige. Av propositionen framgår att situationen i hemlandet i många fall förändras över tid, vilket ytterligare bidragit till att förståelsen för systemet för­svårats. Hemlandstidsregelns konstruktion har medfört att det skapats svårbegripliga och svårförklarade skillnader mellan personer, vilket inte är rimligt och i förlängningen kan leda till att regelverkets legitimitet ifrågasätts. Även pensionärsförbunden lyfter fram i propositionen att det är viktigt för trovärdigheten i socialförsäkringssystemet att reglerna är så lika som möjligt för alla och att ingen osaklig särbehandling sker eftersom regler som kan uppfattas som orättvisa riskerar att undergräva förtroendet för systemet.

I regeringens förslag kommer undantaget endast tas bort för dem som fyller 65 år efter januari 2023, som flyttat till Sverige och inte bott tillräckligt länge i landet. Om förändringen inte gäller alla kommer det enligt Sverigedemokraternas uppfattning fortfarande vara många som får garantipension eller garantipension till omställnings­pension utifrån orättvisa undantagsregler och ett krångligt regelverk, som kommer att bestå under en lång tid framöver. Sverigedemokraterna anser därför att regeringen bör utreda möjligheten att samtliga de som inte uppfyller kraven för garantipension utan undantagsregeln ska övergå till äldreförsörjningsstöd. Detta ska även gälla de som fått beslut om garantipension utifrån tidigare undantagsregler.

Julia Kronlid (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Bordlagd: 2022-05-05 Granskad: 2022-05-05 Hänvisad: 2022-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)