med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

Motion 2021/22:4737 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klampning av fordon ska kunna genomföras vid alla relevanta typer av lagöverträdelser och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klampningen ska finnas kvar till dess åkeriet betalat böter, sanktionsavgifter eller i övrigt åtgärdat de brister som framkommit och tillkännager detta för regeringen.

Inledning

I propositionen föreslås att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Åtgärder – omhändertagande av vissa föremål eller fastlåsning av fordon (klampning) – får enligt lagen bl.a. vidtas i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter. Detta är möjligt när det enligt andra författningar har meddelats ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden på grund av att ett förskott för sanktionsavgift inte har betalats omedelbart vid kontrollen.

Förslaget innebär att omhändertagande eller klampning får ske när beslut om förskott och om att färden inte får fortsätta har meddelats i fråga om sanktionsavgift som ska påföras när vissa handlingar inte visas upp vid en vägkontroll. Det gäller handlingar som krävs enligt bestämmelser om utstationering av förare inom vägtrans­portområdet eller enligt bestämmelser om internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik med fordon som är registrerade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Redogörelse

Propositionens förslag till författningsändring går i den riktning som Kristdemokraterna drivit sedan tidigare och vi bejakar självklart detta men har ett antal saker vi anser saknas eller behöver justeras.

Svensk åkerinäring har under många år pressats hårt av utländska åkerier som använder underbetald arbetskraft som inte följer kör- och vilotider, kör med under­måliga fordon, överträder hastighetsbegränsningarna eller kör med ej miljöklassat drivmedel. Självklart kör inte varje utländsk lastbil med dessa fel, men det är så vanligt förekommande att konkurrensen för de svenska åkerierna blir snedvriden. Vi kristdemo­krater föreslår därför att klampning ska kunna genomföras för alla de typer av lagöver­trädelser yrkestrafiken kan göra sig skyldig till, enligt tidigare i detta stycke.

Då det är känt att utländska bilar inte sällan väntar ut den tid fordonet är klampat och därefter fortsätter färden utan att betala de böter eller sanktionsavgifter eller åtgärda de fel på fordonet som uppdagats föreslår vi att klampningen ska finnas kvar till dess att åkeriet antingen betalat eller åtgärdat fordonet gjort rätt för sig, helt enkelt.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

Camilla Brodin (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Larry Söder (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-11 Granskad: 2022-05-12 Bordlagd: 2022-05-13 Hänvisad: 2022-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)