med anledning av prop. 2021/22:215 En ny lag om företagsrekonstruktion

Motion 2021/22:4655 av Ola Johansson m.fl. (C)

av Ola Johansson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om företagsrekonstruktion i de delar som avser 4kap. 5§2.

Motivering

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Ofta är dessa nystartade och bygger på en idé, personlig drivkraft och ett startkapital. Risken att misslyckas finns och ibland händer just det. Inte för att idén är fel eller för att drivkraften saknas utan för att kapitalet riskerar att ta slut. En återstart med nya förutsättningar, med en ordnad återbetalning av prioriterade fordringar är ett sätt att rädda de jobb som skapats och samtidigt ta till vara entreprenörskapet och en god affärsidé.

Den nya lagen syftar till att åstadkomma fler lyckade rekonstruktioner, vilket Centerpartiet välkomnar. Det måste vara möjligt att bli fri från personliga skulder och komma tillbaka i företagande – ännu hellre att ges möjlighet att genom rekonstruktion helt undvika konkurs och fortsätta bedriva verksamheter som är livskraftiga.

Regeringen väljer dock i strid med såväl utredningens förslag som Lagrådets synpunkt att prioritera de offentligrättsliga fordringarna på företag under rekonstruktion, genom att dessa definieras som en grupp i lagförslagets 4kap. 5§. Därmed ges inte enbart skatteskulder utan även andra fordringar från det offentliga stat, kommuner och myndigheter företräde framför samtliga övriga borgenärer. Detta ger staten och i praktiken Skatteverket en särställning, eftersom övriga borgenärer annars måste enas om gemensamma intressen för att övertrumfa statens, att i första hand få sina fordringar indrivna där den kan blockera en rekonstruktion som företagare bedömer kan bli framgångsrik, trots att skatter i dag är oprioriterade fordringar i svensk lagstiftning. Offentliga aktörer som är borgenärer i en rekonstruktion är också styrda av lag i frågan om de kan rösta för en rekonstruktionsplan, medan privaträttsliga borgenärer har större möjligheter att göra avvägda bedömningar i varje enskilt fall. Genom att placera offentliga aktörer i en egen grupp, ges de i praktiken vetorätt mot rekonstruktioner. På detta sätt kan staten komma att hindra en rekonstruktion, trots att det från samtliga övriga borgenärer finns ett samlat och legitimt intresse för att gå vidare med en rekonstruktion. Centerpartiet anser likt Lagrådet att en sådan ordning inte är förenlig med den insolvensrättsliga likahandlingsprincipen och att det därför inte ska genomföras.

Ola Johansson (C)

Hanna Wagenius (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-20 Granskad: 2022-04-21 Bordlagd: 2022-04-22 Hänvisad: 2022-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)