med anledning av prop. 2021/22:196 Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

Motion 2021/22:4545 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2021/22:196.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hyra anstaltsplatser utomlands och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om utökat mandat för Kriminalvården att besluta om föreskrifter gällande vistelseförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska kriminalvården befinner sig i en mycket ansträngd situation. Det saknas, och har i åratal saknats, platser i både anstalter och häkten. Den nuvarande situationen har varit uppenbar för alla som arbetar med dem, både i myndigheten och för ansvariga politiker. Att svensk kriminalvård behöver byggas ut, och rustas upp, är i dag en vedertagen sanning. Det tar dock tid, vilket denna och tidigare regeringar misslyckats med. Kriminalvården har redan nu hittat olika lösningar för att lösa den akuta bristen, genom de s.k. beredskapsplatserna och andra tillfälliga platser. Om ytterligare akuta åtgärder krävs, bör envar ställa sig frågan om lösningen är att låta fler slippa avtjäna sina straff eller att se till andra möjligheter. Att begå ett brott är en handling som kräver en konsekvens. Att avtjäna straff i frihet, om än med fotboja, bör nyttjas återhållsamt. Att utöka möjligheten är inte aktuellt. Propositionen bör därför avslås.

Vi behöver därför se till andra möjligheter, som tidigare lyfts av Sverigedemokraterna och som förbisetts av regeringen. Särskilt bör här lyftas hyrande av anstaltsplatser utomlands. Flera av riksdagens partier har tidigare anslutit sig till Sverigedemokraternas förslag men ännu ingen majoritet. Regeringen har genom statsrådet Johansson anfört att den största betänkligheten häri ligger i kostnaden. För oss är samhället och medborgarnas trygghet värt att satsa på. Riksdagen bör därför rikta ett tillkännagivande till regeringen om att påbörja förhandlingar för hyrande av anstaltsplatser utomlands.

Det finns dock delar av propositionen som medför förbättringar gällande utökad kontroll. Detta gäller Kriminalvårdens mandat att besluta om vistelseförbud för de som verkställer ett fängelsestraff med fotboja. Att de få fall där institutet bör nyttjas alltjämt övervakas och förbjuds från att vistas på vissa platser är av godo. Regeringen bör därför, för det fall propositionen avslås, återkomma till riksdagen med ett förslag om detta.

Tobias Andersson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Pontus Andersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-04-14 Bordlagd: 2022-04-19 Hänvisad: 2022-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)