med anledning av prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott

Motion 2021/22:4544 av Pontus Andersson m.fl. (SD)

av Pontus Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja minimistraffet för grovt gravfridsbrott till lägst två år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens förslag om att straffbestämmelsen i brottsbalken om brott mot griftefrid kompletteras med en särskild straffskala för grovt brott är ett steg i rätt riktning. Den nuvarande lagstiftningen är för bred då den innefattar allt från att ha vandaliserat en grav till att ha tillfogat ett lik omfattande skador, vilket får anses vara en stor skillnad i brottets allvarlighet.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen tillfogat ett lik en svår skada eller om gärningen inneburit omfattande förstörelse eller annars varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Att straffbestämmelsen kompletteras med en särskild straffskala för grovt brott ser vi som positivt, men vi menar att minimistraffet bör vara högre än de sex månader som anges i förslaget. Sverigedemokraterna menar att den typ av brottslighet som grovt gravfridsbrott kommer att innebära är av en sådan karaktär att minimistraffet alltid ska vara minst två års fängelse.

Pontus Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-04-11 Bordlagd: 2022-04-13 Hänvisad: 2022-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)