med anledning av prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott

Motion 2021/22:4537 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att grovt gravfridsbrott bör ha en straffskala på mellan två och åtta års fängelse och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka kvalifikationsgrunderna för grovt brott till att omfatta dels situationen då hanterandet av kroppen försvårat en utredning, dels upprepad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har lagt fram förslag om att modernisera lagstiftningen om brott mot griftefrid genom att dels byta namn på brottet, dels höja straffen och gradindela brottet. Moderaterna har sedan tidigare motionerat om straffskärpning och gradindelning av griftefridsbrottet och välkomnar därför regeringens proposition. Tyvärr tillgodoser dock inte förslagen den allvarlighet som Moderaterna menar finns inbyggd i det numera s.k. gravfridsbrottet.

Moderaternas förslag på området har framför allt handlat om situationen då en eller flera personer som inledningsvis misstänks för mord i ett senare skede enbart misstänks för brott mot griftefrid på grund av bevissvårigheter. Situationen gör sig särskilt gäll­ande när det kommer till brott i nära relation. Om enbart en kroppsdel, och inte hela kroppen, återfinns är det svårt att fastställa en dödsorsak och därmed döma någon för mord. I situationer där hanterandet av kroppen har gjort det svårt att fastställa dödsorsak och därmed försvårat en utredning om brott uppfattas nuvarande lagstiftning inte alls motsvara den allmänna rättsuppfattningen om proportionerliga straff. Moderaterna vill därför att den nya lagstiftningen om gravfridsbrott ska innehålla strängare straff för grovt brott. Straffskalan för grovt brott bör motsvara den för grov mened, dvs. mellan två och åtta års fängelse. Eftersom även det grova menedsbrottet syftar till att försvåra en utredning om brott är det rimligt att dessa två brott har samma straffskala.

Därtill är det viktigt att situationen när en död kropp har hanterats på ett sätt som försvårar en utredning om brott uttryckligen finns med som rekvisit för grovt brott i lagtexten. I regeringens förslag saknas detta som rekvisit för grovt brott. I stället framgår det av propositionen att det förhållandet att gärningsmannen hanterat den avlidnes kropp på ett sätt som innebär att dödsorsaken inte kan fastställas, eller att utredningen av ett misstänkt brott på annat sätt försvåras, normalt ska kunna medföra att brottet bedöms som grovt. Moderaterna menar att det inte finns skäl att ge något utrymme för att bedöma en sådan handling som annat än grov. För att uppnå det bör därför ett sådant rekvisit och en sådan kvalifikationsgrund vara med i lagtexten kring grovt brott.

Ytterligare en kvalifikationsgrund för grovt brott bör vara upprepad brottslighet. Det är inte tillräckligt att detta beaktas inom ramen för straffvärdesbedömningen.

Det är inte helt ovanligt att kyrkogårdar och gravar vid upprepade tillfällen vandali­seras och skändas. Ett sådant exempel är Ebba Åkerlunds grav. Ebba Åkerlund var elva år gammal när hon mördades av terroristen Rakhmat Akilov. Hennes grav på den kyrkogård där hon ligger begravd har vid flera tillfällen blivit vandaliserad av en och samma man. Brottet kunde klaras upp bl.a. därför att Ebbas pappa tog mannen på bar gärning. Mannen dömdes till två månaders fängelse för bl.a. brott mot griftefrid. Det är uppenbart att straffet i detta fall inte motsvarar allvarligheten i brottet. Dessutom borde den dömda mannen ha kunnat portas från kyrkogården med ett s.k. tillträdesförbud. Moderaterna vill att tillträdesförbud ska utsträckas till att även gälla kyrkogårdar.

Johan Forssell (M)

Louise Meijer (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-04-11 Bordlagd: 2022-04-13 Hänvisad: 2022-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)