med anledning av prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott

Motion 2021/22:4482 av Johan Pehrson m.fl. (L)

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det av lagtexten ska framgå att det vid bedömningen av om brottet är grovt ska beaktas särskilt om gärningen har begåtts i syfte att försvåra fastställande av dödsorsak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liberalerna välkomnar förslaget att införa en särskild straffbestämmelse för grovt gravfridsbrott med en straffskala som bättre avspeglar gärningens allvar. Liberalerna delar likaså bedömningen att försök till gravfridsbrott samt försök, förberedelse och stämpling till grovt gravfridsbrott ska vara straffbart.

Däremot är den föreslagna beskrivningen av vad som ska utgöra grovt gravfridsbrott inte helt ändamålsenlig. I lagtexten föreslås att det vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningsmannen tillfogat ett lik en svår skada eller om gärningen inneburit omfattande förstörelse eller annars varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Det innebär att en av de vanligaste omständigheterna som borde betecknas som grovt gravfridsbrott inte nämns i lagtexten, nämligen att gärningen syftat till att försvåra fastställande av dödsorsak. Denna situation behandlas bara på ett ställe i propositionen, nämligen i författningskommentaren där det står (s.16): ”Vidare bör det förhållande att gärningsmannen hanterat den avlidnes kropp på ett sätt som innebär att dödsorsaken inte kan fastställas, eller att utredningen av ett misstänkt brott på annat sätt försvåras, normalt kunna medföra att brottet bedöms som grovt.

Liberalerna anser inte att detta är tillfredsställande uttryckt. Att en person hanterar en avliden människas kropp i syfte att försvåra att dödsorsaken fastställs borde alltid betraktas som grovt brott. För att tydliggöra detta bör också bestämmelsen i brottsbalken kompletteras med en skrivning med denna innebörd.

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Fredrik Malm (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-30 Granskad: 2022-04-11 Bordlagd: 2022-04-13 Hänvisad: 2022-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)