med anledning av prop. 2021/22:192 Skärpta straff för knivbrott

Motion 2021/22:4551 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade kvalifikationsgrunder för grovt brott mot knivlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att regeringen går riksdagens uttalade tillkännagivande till mötes är positivt. Kniv­vapenvåldet utgör, tillsammans med vapenbrottsligheten i övrigt, ett stort samhälleligt problem. Korrelationen mellan framgångar i bekämpandet av skjutvapenvåldet, oaktat att regeringen ännu inte mäktat med detta, och ett ökat användande av kniv torde anses ostridig. I regeringens förslag finns dock vissa saker att lyfta ut. Gällande kvalifikations­grunderna inskränks möjligheten att döma till grovt brott om föremålet innehafts i ett sammanhang där det kan befaras komma till användning vid vissa brottsliga angrepp. Avgränsningen kan vid första åsyn ses som rimlig, men att inneha kniv även vid annan brottslighet bör anses allvarligt nog att tala för grovt brott. Regeringen exemplifierar detta med att medhavd kniv exempelvis vid inbrott inte ska tala för att brottet är grovt. Sverigedemokraterna är dock av uppfattningen att en medhavd kniv i sådana situationer talar för att knivbrottet ska anses grovt.

Det finns även skäl att bemöta vad remissinstanserna anfört gällande den föreslagna straffskalan för knivbrott i relation till andra brott. Sverigedemokraterna har tidigare förespråkat en övergripande översyn just av denna anledning. Att höja straffen för ett brott i ett ärende leder antingen till att det inte höjs tillräckligt för att de ska harmoniera eller till att ett straff höjs så mycket att straffskalan blir högre än ett brott som kan anses vara mildare. Detta noteras av flera remissinstanser, exempelvis Svea hovrätt. Regeringen bör därför tillsätta en utredning som ser över samtliga straffskalor.

Tobias Andersson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Pontus Andersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Bordlagd: 2022-04-08 Granskad: 2022-04-08 Hänvisad: 2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)