med anledning av prop. 2021/22:190 Åtgärder mot fusk vid förarprov och mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet

Motion 2021/22:4528 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillståndsprövning för dubbelkommandon i privatbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Illegala körskolor är ett växande problem i Sverige. Det regeringen föreslår i proposi­tionen är ett litet steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt. Moderaterna ställer sig bakom skärpningar innebärandes att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avstängning från prov på transportområdet. Vi ställer oss också bakom föreslagna straffskärpningar mot illegal utbildningsverksam­het på transportområdet. Det är rimligt att dessa ska straffbeläggas i större utsträckning än tidigare och att befintliga straffbestämmelser skärps. Det är också rimligt att den som övningskör ska vara skyldig att medföra en identitetshandling och att skyldigheten ska vara straffsanktionerad.

Problemen med ett växande antal illegala trafikskolor inom ramen för organiserad kriminalitet är inte nya eller okända. I stället följer detta ett övergripande mönster där organiserat kriminella har tagit sig in i alla samhällssektorer. Detta hotar långsiktigt stabilitet och människors förtroende för det gemensamma samhällsbygget. Moderaterna har under lång tid lyft problemet med det växande antalet illegala trafikskolor. Att regeringen nu – om än för lite och för sent till slut agerar är positivt. Det faktum att det tagit åtta år för regeringen att gå från ord till otillräcklig handling är anmärknings­värt.

För att föreslagna skärpningar ska kunna göra skillnad krävs mer resurser till rätts­vårdande myndigheter. Annars riskerar föreslagna skärpningar att bli meningslösa markeringar snarare än åtgärder som gör skillnad. Moderaterna har i olika sammanhang lyft frågan om dubbelkommandon i bilar. I vår följdmotion En hållbar transportpolitik för jobb och tillväxt föreslår Moderaterna att dubbelkommando i privatbilar bör kopplas till tillståndet för handledarskap vid övningskörning. En modell borde implementeras som innebär att de som har ett tidsbegränsat tillstånd tillåts att inneha dubbelkommando och då bara i maximalt två bilar. Denna viktiga del av det brottsförebyggande arbetet mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet saknas i propositionen. Detta är anmärkningsvärt och minskar möjligheten att på ett effektivt sätt beivra illegala kör­skolors verksamhet. Regeringen bör skyndsamt säkerställa att en sådan begränsning införs.

 

 

Maria Stockhaus (M)

Sten Bergheden (M)

Åsa Coenraads (M)

Anders Hansson (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Richard Herrey (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-05 Bordlagd: 2022-04-21 Granskad: 2022-04-21 Hänvisad: 2022-04-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)