med anledning av prop. 2021/22:188 Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

Motion 2021/22:4521 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2021/22:188 Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer.

Motivering

Regeringens förslag handlar om införande av en ny föräldraskapspresumtion i interna­tionella situationer en kvinna som är eller har varit gift med barnets mor ska på vissa villkor automatiskt anses som barnets förälder i Sverige. Utländska domstolsavgöranden om och fastställelser av föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor ska under vissa förutsättningar erkännas i Sverige. Flera andra inter­nationellt privat- och processrättsliga regler om föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor föreslås. Enligt regeringen är syftet att få fram inkluderande regler om föräldraskap i internationella situationer, att föräldraskaps­regler anpassas till olika sätt att få barn och skaffa familj. Regeringsförslaget är i princip endast inriktat på vuxenperspektivet och föräldraskapet. Det finns ingen jämlikhet i detta, barnperspektivet är åsidosatt.

Förslaget att det ska införas nya internationellt privat- och processrättsliga regler om föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, möter kritik från remissinstanser. Detta kan negativt påverka barns rätt att känna till sitt genetiska ursprung. Det är av största vikt att barn inte fråntas rätten att känna till detta. Barn ska till och med garanteras att kunna få kunskap om sitt genetiska ursprung. Det finns inget resonemang, fördjupad utredning eller analys om hur förslaget relaterar till detta eller till barnets rätt. Barn har rätt till den trygghet som en familj och föräldrar kan ge, det är viktigt att staten i sin lagstiftning strävar efter att tillgodose detta. Därför är det en allvarlig brist att det saknas ett fördjupat resonemang rörande barnets rätt till sitt ursprung.

Ett utvecklat resonemang efterlyses även om på vilket sätt förslaget är till barnets bästa. Vidare behöver barn på ett bättre sätt involveras i rättsprocessen och barnperspek­tivet tydligare lyftas fram i lagstiftningen

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-05 Granskad: 2022-04-21 Bordlagd: 2022-04-22 Hänvisad: 2022-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)