med anledning av prop. 2021/22:184 Regional fysisk planering i Hallands län

Motion 2021/22:4517 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

1        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regional fysisk planering ska vara obligatorisk i alla län och tillkännager detta för regeringen.

2        Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att regional fysisk planering ska ske även i Hallands län. Sedan tidigare gäller enligt 7kap. plan- och bygglagen att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län.

Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Regionen är ansvarig för den regionala fysiska planeringen inom sitt län. Den ansvariga regionens uppgifter innefattar bl.a. att anta en regionplan. Denna plan ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Av regionplanen ska det bl.a. framgå hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med andra nationella, regionala och kommunala planer och program.

3        Inledning

En regions näringslivsutveckling och infrastruktur hänger ofta ihop, och det råder stor enighet om att det ställs allt större krav på regional samordning inte bara för att klara bostadsförsörjningen utan även vid utbyggnad av kollektivtrafik och annan transport­infrastruktur, något som också nämns i regeringens proposition.

Arbetsmarknadsregionerna är idag större än den egna kommunen, och det finns ofta fördelar med att diskutera markanvändning över kommungränserna. Slutligen står samhället också inför enorma utmaningar i fråga om att skapa förutsättningar för att nå klimatmålen och att genomföra klimatanpassningar. Inte bara i storstadsregionerna utan också i kommuner med vikande befolkningsunderlag kan det alltså vara viktigt att ta hänsyn till ett regionalt perspektiv i planeringsfrågor.

Vänsterpartiet välkomnar därför regeringens proposition om regional planering i Hallands län men hade mot bakgrund av ovanstående förhoppningar om att regeringen skulle återkomma med ett lagförslag som omfattade mer än bara en region.

4        Regional fysisk planering i alla län

Redan när Bostadsplaneringskommittén den 15 juni 2015 överlämnade betänkandet En ny regional planering, ökad samordning och bättre bostadsförsörjning – vilket låg till grund för regeringens proposition En ny regional planering (prop. 2017/18:266) gällande regional planering i Skåne och Stockholms län – så föreslog kommittén att regional planering skulle införas i samtliga län (SOU 2015:59 s.347f.).

Ett flertal remissinstanser var positiva till detta, däribland Hyresgästföreningen och Sabo. Vänsterpartiet anser, i likhet med kommittén och nämnda remissinstanser, att regional fysisk planering ska ske i alla län.

I samband med att riksdagen 2018 biföll propositionen En ny regional planering tillkännagav riksdagen att regeringen bör ta nödvändiga initiativ för att regional fysisk planering ska omfatta fler län än bara Skåne och Stockholm.

I proposition Regional fysisk planering i Hallands län (prop. 2021/22:184) skriver regeringen i avsnitt5 (s.12) att man anser att tillkännagivandet får anses vara tillgodo­sett i och med överlämnandet av propositionen samt övriga initiativ som tagits för att fler län ska omfattas av regional fysisk planering”. Regeringen konstaterar vidare att detta ”inte utesluter att regional fysisk planering framöver införs i fler län när det finns behov av och förutsättningar för sådan planering”.

Vänsterpartiet håller inte med regeringen. Det finns ett uppenbart behov av mellan­kommunal och regional samverkan som inte tycks komma till stånd på frivillig väg. Det räcker därför inte att länen själva, som i fallet med Halland, tar initiativ till ny lag­stiftning. Behovet av samordning mellan olika planeringsslag gäller oavsett var i landet planeringen sker och det finns därmed ingen anledning att begränsa uppdraget till att endast omfatta vissa delar av landet, vilket regeringen nu än en gång föreslår.

Regional fysisk planering ska vara obligatorisk i alla län. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Momodou Malcolm Jallow (V)

Ida Gabrielsson (V)

Christina Höj Larsen (V)

Maj Karlsson (V)

Daniel Riazat (V)

Karin Rågsjö (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-05 Bordlagd: 2022-04-07 Granskad: 2022-04-07 Hänvisad: 2022-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)