med anledning av prop. 2021/22:183 Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Motion 2021/22:4549 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvar för överlåtande av kontantkort till kriminella och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Användningen av kontantkort i de kriminella miljöerna är stor, då kontrollen över vem som nyttjar vilka tjänster är begränsad. Regeringens förslag för utökad kontroll av dessa är därför välkommet, även om viss tid förflutit både sedan den tidigare statsministern sa att så skulle göras och sedan Sverigedemokraterna innan dess lyfte frågan i riksdagen.

En aspekt som regeringen missar i ärendet är dock vad som händer om personer agerar som s.k. målvakter för dessa kontantkort, ett fenomen mest känt gällande bilar. Enligt regeringens förslag ska en förbetald tjänst avslutas om den nyttjas av någon annan än den registrerade abonnenten, med vissa undantag. Flera remissinstanser, däribland Säkerhetspolisen, har anfört tvivel gällande regeringens bedömning i denna del. Det finns skäl att utöver avslutandet av tjänsten kunna döma någon till ansvar, om denne uppsåtligt eller av oaktsamhet på något vis överlåter en sådan tjänst till någon denne befarar, eller har skäl att anta, bedriver kriminell verksamhet. En utredning bör därför tillsättas med uppdrag att se över införandet av straffansvar för sådan överlåtelse. Utredningen bör beakta behovet av straffansvar för överlåtelse eller annans nyttjande som ej är tillåtet enligt det som föreslås i ärendet, och särskilt för sådan överlåtelse som kommer kriminella till handa.

 

 

Tobias Andersson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Pontus Andersson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-05-12 Bordlagd: 2022-05-13 Hänvisad: 2022-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)