med anledning av prop. 2021/22:180 Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

Motion 2021/22:4606 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av höjning av den skäliga levnadsnivån i äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås den extra höjning av konsumtionsstödet i bostadstillägget (med 200 kronor för den som är ogift och 100 kronor för den som är gift) som riksdagen tidigare har fattat beslut om i budgetbehandlingen. Det här betyder att en höjning kommer att göras för alla de äldre som har bostadstillägg och höjningen ska införas i augusti 2022. Däremot föreslår regeringen att ingen höjning ska göras gällande äldre­försörjningsstödet eller det särskilda bostadstillägget. Vi tycker att det är ett märkligt sätt att se saken.

Regeringen gjorde tidigare en höjning av just konsumtionsstödet i bostadstilläggen som trädde i kraft den 1 januari i år. När det gjordes var man mån om att samtidigt höja den skäliga levnadsnivån i äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget så att de äldre som har dessa stöd också skulle få ta del av den höjning som konsumtions­stödet innebar. Men det görs alltså inte denna gång trots att socialförsäkringsutskottet när det behandlade budgetanslaget för utgiftsområde 11 uttalade att man utgick från att motsvarande ändring skulle göras även inför den kommande höjningen. I betänkandet (bet. 2021/22:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom s. 19) skrevs: För att inte höjningen ska neutraliseras och medföra negativa konsekvenser för den enskilda utgår utskottet från att motsvarande konsekvensändringar som regeringen föreslår i budgetpropositionen (socialförsäkringsbalken och socialtjänstlagen) görs i samband med den ytterligare höjningen fr.o.m. den 1 augusti 2022.”

Att som regeringen gör nu, skriva i propositionen att man inte vill minska skillnaden mellan garantipension och äldreförsörjningsstöd, blir märkligt. Konsumtionsstödets ökning borde komma alla äldre i behov av bostadstillägg till del. Vi anser därför att den skäliga levnadsnivån i äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget behöver höjas även denna gång för att säkerställa att alla äldre som får bostadstillägg kan få del av den extra höjning av konsumtionsstödet som föreslås i propositionen. Vi vill minska skillnaden mellan utsatta människors villkor, inte öka den.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Bordlagd: 2022-04-07 Granskad: 2022-04-07 Hänvisad: 2022-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)